Původní stránky

Co jsou ta často zmiňovaná dys- a jak se u dětí ve škole projevují?


 

Zde je stručná charakteristika nejčastějších specifických poruch učení:

 

Dyslexie znamená specifickou neschopnost naučit se číst běžnými výukovými metodami. Dyslexie se projevuje neschopností naučit se číst, přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a podnětné prostředí.

Typické projevy dyslexie:

– obtížné rozlišování tvarů a písmen,

– snížená schopnost spojovat psanou a zvukovou podobu hlásky,

– obtíže v rozlišování tvarově podobných písmen,

– nerozlišování hlásek zvukově si blízkých,

– obtíže v měkčení,

– nedodržování správného pořadí písmen ve slabice či slově,

– přídavky písmen, slabik do slov,

– vynechávání písmen, slabik ve slovech,

– domýšlení si koncovky slova dle jeho správně přečteného začátku,

– nedodržování délek samohlásek,

– neschopnost čtení s intonací,

– nesprávné čtení předložkových vazeb,

– nepochopení obsahu čteného textu,

– dvojí čtení.

 

Dysortografie

Dysortografie je specifická porucha pravopisu, vyskytuje se často s dyslexií. Dítě má narušenou schopnost osvojovat si pravopis i přes dostatečnou inteligenci a běžné výukové vedení.

 

Auditivní dysortografie – narušení procesů sluchové diferenciace a analýzy a oslabení sluchové paměti.

Vizuální dysortografie – snížena kvalita zrakové paměti, problém s vybavením tvarově a sluchově podobných písmen.

Motorická dysortografie – souvisí s pomalostí procesu psaní. Psaní vyčerpává dítě natolik, že již nezvládne uplatňovat gramatická pravidla. Dítě potřebuje více času.

 

Specifické chyby dysortografického charakteru:

– grafické záměny zvukově podobných hlásek,

– obtížná výbavnost naučeného tvaru písmene v písemné podobě,

– snížená schopnost spojení psané a slyšené podoby hlásky,

– záměny tvarově podobných písmen v písemné podobě,

– chyby z artikulační neobratnosti,

– neschopnost dodržovat pořadí písmen, slabik ve slově,

– přidávání nepatřících písmen a slabik do slov,

– neschopnost dodržování délek samohlásek,

– neschopnost dodržovat hranice slov ve větě.

 

Dysgrafie

Dysgrafie je specifickou poruchou psaní – grafického projevu.

 

Znaky dysgrafie:

– obecně nečitelné písmo, a to i přes dostatečný čas a pozornost věnovaný úkolu,

– tendence k směšování psacího a tiskacího písma, nepravidelná velikost, rozličnost tvarů, nerovnost linií, nerovnoměrný sklon, neschopnost dodržet psaní na řádku,

– nedopsaná slova či písmena, vynechávání slov,

– nepravidelné uspořádání na stránce (řádky a okraje),

– nepravidelná hustota mezi slovy a písmeny,

– atypický úchop, křečovitý úchop tužky,

– zvláštní držení těla při psaní,

– diktování si polohlasem sledu písmen, pozoruje vlastní píšící ruku,

– výrazně pomalé tempo, velké úsilí při psaní,

– obsah napsaného při omezeném času nekoordinuje se skutečnými jazykovými dovednostmi a schopnostmi dítěte.

 

Dyskalkulie

Dyskalkulie je specifickou poruchou matematických schopností ve smyslu neschopnosti operovat s matematickými symboly.

 

Příznaky jsou různé:

–narušená schopnost manipulace s předměty a jejich přiřazování k číslům (někdy i schopnost řadit předměty dle velikosti a určovat vztahy více – méně),

–nezvládá slovně označovat matematické úkony, množství a počet prvků,

odpočítávat číselnou řadu, atd.

– neschopnost číst matematické znaky a jejich kombinace, číslice, vícemístná čísla, tvarově podobná čísla, atd. (obdoba dyslexie),

– narušená schopnost psaní numerických znaků (obdoba dysgrafie),

– nezvládá provádění matematických operací, písemně řeší i velice lehké úlohy,

–porucha v chápání čísla jako pojmu, nedovede zpaměti vypočítat příklady, které by zvládnout měl vzhledem k věku a schopnostem

 

V praxi se setkáváme i s dalšími obtížemi, které však nejsou tak časté.

 

Kdo může pomoci?

 Diagnostiku obtíží provádí v Pedagogicko-psychologické poradně. Nám nejbližší pracoviště je v Trutnově. Své dítě zde může zákonný zástupce objednat osobně i telefonicky (a to i bez doporučení školy).

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj