Původní stránky

Školní řád 2017/2018


Školní řád v plném znění je k dispozici ve formátu PDF zde.

 

Vydala:                                                                                Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov

Projednáno:                                                                        Pedagogickou radou 1. 9. 2017

Schváleno školskou radou:                                              ano 4. 9. 2017

Účinnost:                                                                             od 4. 9. 2017

Ředitelka školy:                                                                 Mgr. Ilona Skořepová

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

I. Úvodní ustanovení

Školní řád je základní normou organizace. Stanovuje práva, povinnosti a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců žáků v souladu s platnými legislativními předpisy. Upravuje

a vymezuje provoz a vnitřní režim organizace, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a podmínky zacházení s majetkem. Obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Legislativa:  Školní řád je vydán v souladu se zněním ustanovení §30, zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

II. Ustanovení pro žáky

 

1. Výchozí zásada
     Systém práv a povinností vychází z toho, že každý žák je svobodnou bytostí. Znamená to vyvážený stav mezi právy a povinnostmi, svobodné rozhodování se v rámci svých práv, ale zároveň plnění povinností a ohled na spolužáky a dospělé pracovníky. Platí zásada: „Moje svobodné jednání nesmí porušovat práva jiných a stanovená pravidla školy“. Každý žák je zodpovědný za své chování a studijní výsledky.

2. Práva žáků      

    Žáci mají právo:

a) Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

b) Na klidný a nikým nerušený průběh vyučování.

c) Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

d) Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni.

e) Na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která odpovídá zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. K vyslovení svých názorů je možné také využívat žákovského parlamentu a schránky důvěry.

f) Na odpočinek, nezkrácenou přestávku a pobyt v budově školy o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním v délce 40 min.

g) Na to, aby způsob zajišťování pořádku ve škole byl slučitelný s lidskou důstojností.

h) Na přiměřenou náročnost a důslednost ve výuce, ale i v oblasti chování (nízké nároky škodí).

i) Na poskytnutí pomoci v případě, kdy se dostanou do nesnází, na zvláštní péči v odůvodněných případech (onemocnění, zdravotní postižení, ale i v případě mimořádných schopností a talentu). V těchto případech se obrací na třídního učitele, výchovného poradce, nebo vedení školy.

k) Na možnost navštěvovat zájmové kroužky na škole.

l) Na bezplatné konzultace na přijímací zkoušky v matematice a českém jazyce.

m) Na bezplatné doučování, na které mohou docházet průběžně i podle potřeb.

n) Na individuální doučování z důvodu dlouhodobější nepřítomnosti a na plán při přechodu z výuky anglického jazyka na německý a naopak.

o) Na svobodnou volbu povolání a na služby výchovného - kariérového poradce při výběru školy.

 

3. Povinnosti žáků – chování žáků

a) Řádně a včas docházet do školy a řádně plnit stanovené povinnosti, tj. vzdělávat se. Na vyučovací hodiny přicházet včas a být připraven na vyučování.

b) Dodržovat školní řád, všechny předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

c) V době vyučování (s výjimkou polední přestávky) nesmí žák opustit areál školy bez vědomí učitele. Na 2. stupni je uvolněn pouze na základě písemné žádosti rodičů nebo si ho rodiče vyzvednou ve škole osobně. Žáka 1. stupně si rodiče vyzvednou vždy osobně.

d) Plnit pokyny pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy, chovat se k nim slušně.

e) Mít neustále k dispozici svůj žákovský průkaz (žákovskou knížku, notýsek apod.) a udržovat ho v náležitém pořádku. Při ztrátě žákovského průkazu zaplatí žák příslušný obnos (1. ztráta -50,- Kč, 2. ztráta 100,-...) Také si do týdne zajistí doplnění chybějících údajů klasifikace v novém žákovském průkazu. Při poškození nebo opakované ztrátě bude žák potrestán na základě rozhodnutí pedagogické rady. Při návratu po nemoci nebo jiné absenci předloží neprodleně omluvenku, podepsanou rodiči, jinými zákonnými zástupci, event. lékařem. Pokud tak neučiní do 72 hodin opakovaně, bude kázeňsky potrestán.

f) Žák nosí obalené učebnice a sešity, opakované porušení této povinnosti se odrazí v hodnocení chování.

g) Audio zařízení, mobilní telefony, tablety, notebooky apod. je zakázáno používat během vyučování i o přestávkách. Ihned po příchodu do školy budou tyto přístroje vypnuty,  žáci je mohou zapnout až po odchodu ze školy. V naléhavých případech mohou být použity jen na základě písemné žádosti rodičů. Za jejich ztrátu a poškození ve škole a při akcích školou pořádaných, škola nezodpovídá. Při porušení zákazu budou přístroje odebrány a předány pouze rodičům.

h) Ve školní jídelně dodržovat pravidla slušného stolování. Školní jídelna je součástí ZŠ, proto se na chování žáků vztahují pravidla uvedená ve školním řádu.

i) Po ukončení vyučování žáci třídu uklidí a opustí ji hromadně za dohledu vyučujícího.                                   

j) O malých přestávkách žáci vycházejí ze tříd jen v případě nutnosti se souhlasem dohlížejícího učitele.

k) Žák používá k početním operacím výhradně kalkulačku, ne mobil.       

 

4. Organizace vyučovacího dne a povinnosti z ní vyplývající

 

 1. Vyučování začíná v 7:30h. Žáci budou ve třídě nejpozději 5 min. před zahájením vyučování. Budova školy se otvírá v 7.10 h a na odpolední vyučování dle daného rozvrhu.
 2. Žáci, kteří dojíždějí na kole, si zajistí jeho uzamčení a uložení na vyhrazeném místě. Za případné poškození a ztrátu škola neručí. Úmyslné poškození žáky bude postoupeno Policii ČR.
 3. Vyučovací hodiny a přestávky v dopoledním a odpoledním vyučování

   Tabulka zvonění na I. stupni ZŠ

Otevření budovy

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

7.10

7.30 – 8.15

8.25 – 9. 10

9.35 -10.20

10.30 – 11.15

11.25 – 12.10

 

   Tabulka zvonění na II. stupni a pátou třídu ZŠ

Otevření budovy

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

7. hod.

8.hodina

7.10

7.30-8.15

8.25 -9.10

9.20-10.05

10.30-11.15

11.25 – 12.10

12.20 – 13.05

 

13.45– 14.30

 

   Tabulka odpoledního zvonění pro 7. třídu v úterý a ve středu, pro 8. třídu ve středu

Otevření budovy

6. hodina- přestávka

7. hodina

8. hodina

12.10

12.10 -12. 50

12.50 – 13.35

13.40 – 14.25

 

   Tabulka odpoledního zvonění pro pondělí, úterý a čtvrtek

Otevření budovy

7. hodina- přestávka

8. hodina

13.05

13.05 – 13.45

13.45 – 14.30

 

 

 1. Žáci se v šatně dlouho nezdržují. V době vyučování jsou šatny uzamčeny.
 2.  Vchodové  dveře otevírá pouze školník nebo dohlížející učitel. Žáci  nevpouštějí nikoho(ani své spolužáky) do budovy školy. Při porušení bude žák kázeňsky potrestán.
 3. Hlavní přestávka trvá 25 min. a ostatní přestávky 10 nebo 5 min. Na přerušení vyučování je 40 min. Za příznivého počasí o velké přestávce odcházejí žáci  I. stupně na zahradu, II. stupně na náměstí.
 4. Nedostaví-li se vyučující do 5 minut do hodiny, hlásí předseda třídy jeho nepřítomnost ve sborovně, resp. v ředitelně.
 5. Poškození žákovské knížky nebo její ztrátu žák nahradí. (viz bod 3 f)
 6. Při přecházení do jiné učebny přenáší služba třídní knihu. Žáci ukázněně za vedení vyučujícího přecházejí do odborných učeben.
 7. Do sborovny přicházejí žáci jen v naléhavých případech po zaklepání a vyzvání učitelem, a to jen před vyučováním a o velké přestávce, do ředitelny dle rozpisu na dveřích. Respektují učitele a nebrání mu vykonávat jeho povolání nemístným chováním.
 8. Po skončení odpolední hodiny TV, která proběhla v tělocvičně, na veřejném sportovišti, dojíždějící žáci a žáci, kteří mají písemný souhlas rodičů, odcházejí na autobus (vlak) nebo domů.
 9. Na zájmové činnosti nebo doučování žáci vyčkají před budovou školy příchodu učitele.
 10. Žáci I. stupně odcházejí do školní družiny za doprovodu vychovatelky nebo třídní učitelky.
 11. Do školní jídelny odcházejí žáci za doprovodu učitelů nebo vychovatelek, v jídelně se řídí pokyny dohlížejícího učitele a zaměstnanců školní jídelny.
 12. Žáci pitný režim dodržují o přestávkách, ve vyučovací hodině dle uvážení učitele, svačí pouze o přestávkách.
 13. Žáci s vývojovými poruchami učení mohou mimo vyučování navštěvovat reedukaci, kterou vedou dyslektičtí asistenti. Na vysvědčení mohou být hodnoceni slovně. V případě doporučení odborného pracoviště je pro žáky na žádost rodičů vypracován individuální vzdělávací plán ve spolupráci s PPP nebo s odborným lékařem.
 14. Rodiče žáků mají právo se informovat na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených konzultačních hodinách nebo po předchozí domluvě v jinou hodinu. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování.                                  

                                                                                                                                                            

Školní tucet zásad pro dobré občanské soužití:

 1. Vstoupil jsi, potkal jsi – pozdrav.
 2. Odcházíš – rozluč se.
 3. Chceš-li, potřebuješ-li – řekni prosím.
 4. Jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat sílu – nikomu neubližuj.
 5. Nečiň jiným to, co nechceš, aby činili tobě – nikomu se nevysmívej.
 6. Neskákej nikomu do řeči, všechny vyslechni – každý má právo vyjádřit názor.
 7. Vše, co ti posloužilo, poslouží i druhým – nenič.
 8. Lež, pomluva a drzost nepatří mezi slušné lidi – nelži a buď slušný.
 9. Jen ten, kdo nic nedělá, nic nezkazí – neboj se neúspěchu.
 10.  Pokud něco pokazíš, přiznej se, zjednej nápravu – omluv se.
 11.  Neboj se požádat o radu a pomoc, všechny dveře jsou ti otevřeny – pomůžeme ti!
 12.  Máme o tebe starost a chceme z tebe mít radost – pomoz nám!

 

                III. Ustanovení pro rodiče a zákonné zástupce žáků (dále jen rodiče)

 1. Práva rodičů

a) Právo na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, informace o jejich chování. Protože hodně informací probíhá prostřednictvím žákovské knížky nebo obdobného dokumentu, je její nepředkládání hodnoceno jako závažný žákův přestupek

b) Právo volit a být volen do školské rady a do SRPDŠ.

c) Právo být seznámen s hlavními cíli školy, vyjadřovat se k její práci, vznášet připomínky a podněty.

d) Právo na poradenskou pomoc školy v záležitostech vzdělávání a výchovy.

 

2. Povinnosti rodičů

a) Zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy. Při absenci nad 25 % bude klasifikace oddálena a stanoven termín přezkoušení. (Podle týdenního počtu vyučovacích hodin – 1. stupeň nad 120 hodin a 2. stupeň nad 150 hodin za pololetí.)

b) Na vyzvání školy se neprodleně osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se jejich dětí.

c) Snažit se o výchovné působení na dítě v souladu s cíli školy. Při projednávání sporných otázek s jejími zaměstnanci dodržovat zásady dobrého občanského soužití.

d) Informovat školu o všech změnách, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání. Týká se to především zdravotní způsobilosti žáka. Patří sem ale i aktuální údaje o kontaktech (telefony, adresa apod.) a jiné údaje podstatné pro vzdělávání a bezpečnost dětí.

e) Řádně a včas omlouvat nepřítomnost dítěte ve škole. Pro splnění této povinnosti platí následující zásady:

Nepřítomnost žáka je třeba omlouvat vždy písemně hned při nástupu do školy (nejpozději do 3 dnů po skončení absence) prostřednictvím omluvného listu v příslušném žákovském dokumentu.
Při náhlé absenci žáka je nutno co nejdříve (nejpozději do 3 dnů) informovat třídního učitele průkazným způsobem, v krajním případě alespoň telefonicky.
Předem známou nepřítomnost je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka z vyučování na 1 den třídní učitel, na delší dobu ředitel školy. Pro trvalé uvolnění z výuky např. některého předmětu je nutno žádat vedení školy a doložit žádost lékařským doporučením nebo jiným dokladem. Lékařské vyšetření nemusí být důvodem k celodenní absenci. Dle možnosti doporučujeme návštěvy lékaře v době mimo vyučování.

Pokud žák odchází ze školy v době vyučování, rodiče si žáka vyzvednou přímo ve škole. Jedná-li se o žáka II. stupně může předložit písemnou žádost o uvolnění od rodičů nebo zákon. zástupce.

V případech opakovaných krátkodobých absencí a absencí nad 3 dny  má škola právo ověřit tuto skutečnost u lékaře.

f) Rodiče nebo zákon. zástupce musí zažádat o uvolnění z výuky z důvodu ozdravného pobytu nejpozději 3 dny před nástupem. Zároveň rodič dohlédne na doplnění zameškané látky a úkolů.

g) Docházku do školy sleduje třídní učitel a všichni vyučující. V případě jakýchkoliv porušení pravidelné docházky informuje prokazatelně zákon. zástupce žáka třídní učitel. Jestliže bude mít žák nad 10 neomluvených vyučovacích hodin, bude tato skutečnost oznámena orgánu sociálně právní ochrany dětí městského úřadu, při další opakované neomluvené absenci má škola povinnost informovat Policii ČR.

h) Rodiče dbají na čistotu a bezpečnost oděvu i obuvi.

i) Rodiče mají povinnost informovat se o prospěchu a chování svého dítěte, což potvrdí podpisem v žákovském průkazu (minimálně 2x měsíčně).

j) Pokud nebude rodič spolupracovat, bude případ předán Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Trutnově.

k) Škola nenese zodpovědnost za chování žáka mimo vyučování.

 

                IV. Zacházení s majetkem školy

 

a) Žáci mají právo užívat zařízení školy, učebnice, učební pomůcky a potřeby v souvislosti s vyučováním nebo zájmovou činností organizovanou školou. Při tom se řídí pokyny učitelů nebo jiných oprávněných osob.

b) Zjistí-li žák poškození zařízení, učebních pomůcek nebo dalších věcí, oznámí tuto skutečnost neprodleně učiteli.

c) Dodržovat pořádek ve všech prostorách školy i jejím okolí. Chovat se šetrně ke školnímu majetku (mj. také k zapůjčeným učebnicím) i majetku spolužáků. Nalezené věci se odevzdávají pedagogickým pracovníkům. Za škody na majetku školy způsobené úmyslně nebo z nedbalosti bude vyžadována náhrada. Uživatelé šatních skříněk  je zajistí kvalitním visacím zámkem a na začátku školního roku složí kauci 300,- Kč. Tato částka jim bude vrácena při ukončení školní docházky, pokud skříňku bez závad předají.  Při opakovaném nezamykání skříňky bude žák postižen kázeňsky. Škola za ztrátu věcí z nezamčené skříňky neručí.

 

V. Podmínky zajištění bezpečnosti ochrany zdraví žáků

 

a) Žáci jsou povinni dbát na svoji hygienu, zvláště pak před jídlem, po použití WC a po takových činnostech, kdy dochází k nadměrnému znečištění. Při dodržování hygienických zásad jsou povinni plnit všechny příkazy a nařízení všech pracovníků školy.

b) Na ochranu před jakýmkoli ubližováním (tělesným i psychickým), před všemi formami zneužívání a před kontaktem s návykovými látkami. Při pocitu ohrožení využije schránky důvěry nebo se obrátí na učitele.

c) Svým chováním neomezovat a neohrožovat své spolužáky a dospělé osoby o přestávkách i ve vyučovacích hodinách a akcích mimo školu.

d) Oblečení žáků a vzhled musí odpovídat prostředí školy jako pracovišti a splňovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Na hodiny TV má žák vhodný cvičební úbor, není možno nosit ozdobné předměty, které mohou způsobit při cvičení poškození zdraví. Ve škole se žák přezouvá do zdravotně vhodné obuvi se světlou podrážkou a pokrývku hlavy odkládá v šatně.

e) V areálu školy a jeho okolí, při akcích pořádaných školou je zakázáno nošení, držení, distribuce, zneužívání návykových látek (cigarety, alkohol, energetické nápoje, nápoje s obsahem kofeinu a další omamné látky) a elektronické cigarety. Žáci dodržují tyto povinnosti před ranní výukou, během vyučování a o volné hodině. Porušení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a rodiče budou (i v případě podezření) neprodleně informováni.

f) Do školy se nesmí nosit věci, které by mohly způsobit úraz, ohrozit zdraví nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Za cenné věci a větší částky peněz si ručí každý sám.

g) Jakékoliv zranění nahlásí žák ihned dohlížejícímu učiteli nebo kterémukoliv členu pedagogického sboru.

h) Žák si nesedá na a za učitelskou katedru, na okna a na radiátory.

i) Při přecházení žáků na místa vyučování, nebo při akcích pořádaných školou mimo budovu školy, se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny dohlížejících pedagogických pracovníků. Před takovýmito akcemi dohlížející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti.

O každém mimořádném poučení žáků o bezpečnosti provede vyučující zápis do třídní knihy. Na těchto akcích platí příslušná ustanovení školního řádu.

j) Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích a v ostatních odborných učebnách, ve kterých je instalováno speciální vybavení, dodržují žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tuto učebnu dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit všechny žáky při první vyučovací hodině. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.

Učitel je povinen neprodleně seznámit s bezpečnostními předpisy i každého nově příchozího žáka. Správce odborné učebny je povinen vyvěsit v učebně „Vnitřní řád odborné učebny“, který je podepsán ředitelem školy a dbát o to, aby v případě změn podmínek v učebně byl řád včas novelizován.

k) Na hodiny TV, PČ, PV , VV se žáci převlékají do vhodného, zdravotně nezávadného oblečení a obuvi, které určí vyučující.

l) Žákům jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách zakázány a budou považovány za závažné přestupky proti školnímu řádu projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování a zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti.

m) Žákům není dovoleno  bez vědomí učitele otevírání oken, stahování rolet nebo žaluzií, manipulování s osvětlením učeben, didaktickou technikou a jiným elektrickým zařízením. Nabíjení mobilů ve škole je zcela zakázáno.

n) Je zakázáno hrát si s míčem, běhat po chodbě, stoupat na zábradlí a vyklánět se přes něj nebo se přesouvat do prostoru, kde nemá žák svou třídu. V budově I. stupně je zakázáno lézt na zábradlí vstupní verandy.

                              

               VI.    Hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků

 Obsah pravidel se řídí zákonem  č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb. - novelizační vyhláška č. 256/2012 Sb., o základním vzdělávání.

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména :

 • obecné zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou
 • zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
 • stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a její charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií
 • zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s platnou legislativou
 • zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení, nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
 • způsob získávání podkladů pro hodnocení
 • podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
 • způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  

Obecné zásady hodnocení

Pravidla hodnocení jsou součástí školního řádu, jsou platná jak pro průběžné hodnocení během školního roku, tak na vysvědčení.

Sebehodnocení

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, oblasti jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl zasvěceně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány. Učitel a žák pak na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonu žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období.

Hodnocení žáků

Žák…

… ví, jak bude prokazovat, že se něco naučil.

… ví, podle kterých kritérií bude hodnocen.

… může hodnotit vlastní pokrok.

 

 Směřuje jednak k tomu, aby žáci (resp. zákonní zástupci) získali dostatečné a hodnověrné informace o tom, jak zvládají požadavky na ně kladené, a jednak k tomu, aby škola (vedení, učitelé), resp. odborná i laická veřejnost získala informace o tom, jak jsou naplňovány cíle, které byly ŠVP stanoveny. Důraz je dáván nejen na konstatování úrovně stavu, ale také na zjišťování souvislostí a okolností, které výsledný stav ovlivňují. Propojením získaných informací tak získávají žáci, učitelé i vedení školy důležitou zpětnou vazbu pro svoji další práci. 

Způsoby hodnocení

            Na naší škole používáme pro celkové hodnocení klasifikaci, pouze na žádost rodičů a doporučení pedagogicko - psychologické poradny jsou žáci se specifickými vývojovými poruchami učení  hodnoceni slovně.  Průběžné hodnocení   provádíme různými formami – klasifikací, bodovým hodnocením, slovním hodnocením, sebehodnocením žáků.     

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

a)   Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje pedagogický pracovník  vůči žákovi přiměřenou náročnost a pedagogický  takt.

b)  Při celkové klasifikaci přihlíží vyučující k věku žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech z důvodu určité indispozice.

c)   Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: předměty s převahou  naukového zaměření, předměty s převahou praktického zaměření a předměty s převahou výchovného zaměření.

d)   Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Vyučující však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, oceňuje i malý pokrok, snahu, žákův celkový přístup ke vzdělání v souladu se specifikou předmětu.

Klasifikace

Klasifikace v předmětech s převahou naukového zaměření

Převahu naukového zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.

Při klasifikaci výsledků v těchto předmětech se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

-          ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti

-          schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí

-          kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost

-          aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim

-          přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu

-          kvalita výsledků činností

-          osvojení účinných metod samostatného studia

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činností jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnost a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činností se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní i písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činností a v grafickém projevu se vyskytují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činností a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

Klasifikace v předmětech s převahou praktického zaměření

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní výchova a praktické činnosti.

Při klasifikaci se v předmětech s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

-     vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem

-     osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce

-     využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech

-     aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech

-     kvalita výsledků činností

-     organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti

-     dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí     

-     hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci

-     obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

 

Školní řád v plném znění je k dispozici ve formátu PDF zde.

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj