Původní stránky

Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání dětí v MŠ


Směrnice č. 1/2018

Č. j. 4/2018

Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání dětí v mateřské škole

Vydal :  Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov

Schválil : Mgr. Ilona Skořepová

Účinnost : od 2. 5. 2018

Směrnice je závazná při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov, rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě ustanovení §34 a § 165 zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Pilníkov, okres Trutnov stanovuje s účinností od

2. 5. 2018 následující kritéria pro školní rok 2018 – 2019, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 

1. Děti, které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová (podle věku od nestarších po nejmladší) s trvalým pobytem v obci Pilníkov.

       Věku tří let dosáhnou do 31. srpna 2018

2. Děti, které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou pátého roku věku, pro které není mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší).

3. Děti s trvalým pobytem v obci Pilníkov podle věku od nejstarších po nejmladší.

4. Děti s trvalým pobytem mimo obec Pilníkov podle věku od nejstarších po nejmladší.

5. Děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává, a ve školním roce 2018/2019 se dále bude vzdělávat (podle věku od nejstarších po nejmladší).

 

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

O přijetí nerozhoduje pořadí podané žádosti.

V souladu s § 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví bude přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. U dětí, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné tato podmínka neplatí.

Doplňující informace:

  • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku
  • přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo
  • na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis

 

 

 

Mgr. Ilona Skořepová, ředitelka školy

 

 

V Pilníkově dne 16. 4. 2018

 

K dispozici v PDF.

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj