Původní stránky

Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání dětí v mateřské školeSměrnice č. 1/2017

Č. j. 4/2017

Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání dětí v mateřské škole

Vydal:  Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov

Schválil: Mgr. Ilona Skořepová

Účinnost: od 1. 5. 2017

Směrnice je závazná při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov, rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě ustanovení §34 a § 165 zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Pilníkov, okres Trutnov stanovuje s účinností od

1. 5. 2017 následující kritéria pro školní rok 2017 – 2018, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 

1)      přijímání dětí, které od 1. 9. 2017 plní povinnou školní docházku v předškolním vzdělávání (i jinými způsoby jejího plnění) s trvalým pobytem v obci Pilníkov

2)      přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku s trvalým pobytem v obci Pilníkov

3)      přijímání dětí, které od 1. 9. 2017 plní povinnou školní docházku v předškolním vzdělávání (i jinými způsoby jejího plnění) s trvalým pobytem mimo obec Pilníkov 

4)      přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v obci Pilníkov

5)      přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem mimo obec Pilníkov

6)      přijímání dětí mladších tří let s trvalým pobytem v obci Pilníkov

 

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

O přijetí nerozhoduje pořadí podané žádosti.

 

V souladu s § 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví bude přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. U dětí, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné tato podmínka neplatí.

 

Doplňující informace:

  • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku
  • přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo
  • na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis

 

 

 

Mgr. Ilona Skořepová, ředitelka školy

 

 

V Pilníkově dne 25. 3. 2017

Originální dokument ve formátu PDF je ke stažení zde.

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj