Původní stránky

Minimální preventivní program


                                                              

Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov, Náměstí 35, 542 42 Pilníkov,  IČO: 70988013

                                           +420734575492, info@zspilnikov.cz, www.zspilnikov.cz

Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Pilníkov

 Minimální preventivní  program  vychází:
 - Metodický pokyn  MŠMT  k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení,č. j.: 24246/208-6,

- Metodický pokyn  MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů dětí, žáků a mládeže ve školách
   a  školských zařízeních, č. j.: 20006/2007-51,

- ze Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období 2009 – 2012,

- Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci
   a postihu záškoláctví, č. j.: 10194/2002-14

- Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s PČR při prevenci a při vyšetřování kriminality
   dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č. j.:25884/2003-24

 Personální zajištění prevence ve školním roce 2012/2013:     Ing. Anna Křelinová

                                                                                                      výchovný poradce a metodik
                                                                                                      prevence

 

Děti, které navštěvují ZŠ patří k nejohroženější skupině, proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), problematice spojené s užíváním alkoholu, velice aktuální je problém kouření, ale i verbální a fyzická šikana. Je zapotřebí  naslouchat jejich problémům  a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni.

Naše základní škola se nachází v centru města Pilníkov, které je počtem obyvatel spíše městysem. V letošním školním roce máme 9 tříd ve dvou budovách. Do školy dochází jak místní žáci, tak žáci z okolních obcí ( St. Buky, Vlčice, Trutnov, Chotěvice, Čermná, Hostinné ).

Cíle preventivního programu

Cílem MPP je zvýšit odolnost  dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům a tím vytvoření celkově příznivého sociálního klimatu ve škole mezi žáky různých věkových kategorií. Motivovat žáky v oblasti zdravého životního stylu, k osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. Součástí našeho programu je i účast pedagogů na odborných školeních a vzdělávacích programech.  Důraz klademe na spolupráci s rodiči. 

Škola poskytne žákům základní nezkreslené informace o zakázaných, ale volně dostupných návykových látkách, škodlivosti kouření na jejich mladý a nevyvinutý organismus, riziku zneužívání drog, drogové prevenci v  souvislosti s AIDS a o alkoholismu.

Preventivní program prolíná výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní  změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod.

Program sleduje obecné cíle, zejména zaměřené do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci kriminality mládeže; na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování.

 

Cílové skupiny, které program sleduje:

1.      Žáci

2.      Pedagogové

3.      Rodiče

 Nejrizikovější skupinu v oblasti sociálně patologických jevů tvoří žáci neúspěšní, mající problémy s prospěchem, chováním a sebevědomím. Proto je jedním z nejdůležitějších úkolů v oblasti prevence pro všechny pedagogy hledat u těchto dětí jejich silné stránky a kladné vlastnosti, ty pak vyzdvihovat a umožnit každému dítěti v něčem vyniknout a být chválen. Každé dítě by mělo mít pocit, že je hodnotným člověkem. Při problematickém chování je důležité odsoudit špatný čin dítěte, nikoliv osobu samotnou.

 1.Práce se žáky

 

Žák by měl:

   -  znát svá práva a povinnosti

   -  znát zásady slušného chování

   -  stanovit si správný žebříček hodnot

   -  mít zdravé sebevědomí

   -  umět čelit tlaku vrstevníků

   -  umět říci „ne"

   -  naučit se rozlišovat dobré a špatné

   -  být dobrý v sociální komunikaci

   -  schopnost zařadit se a obstát v kolektivu

   -  zlepšovat mezilidské vztahy

   -  umět se sebeovládat

   -  umět si vážit sebe samého

   -  dokázat měnit špatné postoje

   -  mít správný režim dne

   -  umět správně trávit volný čas

   -  znát centra pomoci

   -  zapojit se do školních a mimoškolních aktivit

   -  být informován o účincích návykových látek.

 

Všichni žáci byli seznámeni na začátku školního roku se školním řádem.

 

 

Problémoví žáci

Škola monitoruje žáky s problémovým chováním a prospěchem. Těmto žákům je věnován zvýšený dohled třídních i ostatních učitelů, neboť je u těchto žáků zvýšené riziko výskytu sociálně patologických jevů. Na řešení sociálně patologických jevů se podílí tým složený
z vedení školy, výchovného  poradce ( preventisty ) a  třídního učitele.

 

Žáci se specifickými poruchami učení

Žáci s poruchami učení jsou integrování ve svých třídách. U každého žáka se poruchy učení projevují různě, proto učitelé na 1. i 2. stupni svým individuálním přístupem umožní dětem mít pěkné studijní výsledky a zažívat pocity úspěchu ve své práci.Pomoc žákům nabízejí dyslektické asistentky.

 Žáci se zdravotním postižením

Druhou třídu navštěvuje dívka se zrakovým postižením. Paní učitelka pracuje bez asistenta pedagoga, spolupracuje se SPC Hradec Králové.

 Téma prevence ve výuce

V letošním roce spolupracujeme s občanským sdružením Semiramis z Mladé Boleslavi,

které mám zastřešuje prevenci rizikového chování na 2. stupni, na prvním stupni má na starost třídní setkání s tématy prevence metodička prevence a třídní učitel.

MPP úzce navazuje na výuku v jednotlivých předmětech, např.: občanská výchova, tělesná výchova, přírodopis….

Výchova ke zdraví

Předmět se vyučuje od 7. třídy a jsou v něm průběžně zařazována témata primární prevence.

Třídní setkání

V  třídnických hodinách děti a učitelé pracují s tématy:
Zdravý životní styl (volný čas a jeho tvořivé využití, pohyb)

Šťastná a nešťastná rodina

Kouření škodí zdraví

Čistá příroda ( ekologická témata – co se i mne týká ).

Přátelství – potřebuji lidi kolem sebe?

Co z tebe jednou bude? (schopnosti, škola, zaměstnání, povolání).

Sám sobě přítelem a rádcem (sebepoznání, sebepřijetí, strachy, komplexy).

Alkohol je prý metla lidstva.
Jak se žije s handicapem

Reklama

Něco je špatně – šikana

 

Školní a mimoškolní akce

Návštěvy divadelních, hudebních a filmových představení

Den naruby – výměna pohlaví

Mikulášská nadílka

Vánoční trhy

Barevné dny ve školní družině

Dětský den

Školní výlety

Exkurze zaměřené k jednotlivým předmětům, k volbě povolání a volnočasovým aktivitám

Lyžařský kurz  pro 7.třídu (8.,9.)

Turisticko – přírodovědný kurz pro 6. třídu – zaměření na pobyt v přírodě

Turisticko - zdravotnický  kurz pro 8. třídu – zaměřený na první pomoc

Adaptační kurz pro 6. třídu

Branný den – člověk při mimořádných situacích - všechny ročníky

Projektové dny 1. a 2. stupně – téma se volí na začátku školního roku

Den Země – poznávání Krkonoš

Den obce

Besedy - lékař, policie, úřad práce, pracovník PPP

Návštěva v DD

 

Kroužky a nepovinné předměty- nabídka

II. stupeň

 • Sportovní hry
 • Florbal
 • Zdravotnický


I. stupeň

 • Flétny
 • Pojď si hrát
 • Angličtina hrou
 • Sportovní hry
 • Duhová dílna
 • Základy informatiky

 

 

 

 

 

Enviromentální výchova

 • Spolupráce se střediskem SEVER Horní Maršov
 • Třídění odpadu
 • Projekt M.R.K.E.V.
 • Recyklohraní
 • Spolupráce s KRNAPem

 

 

Další

 

Školní parlament

Ve škole pracuje školní parlament, který dává prostor žákům zapojit se do chodu školy. Je prostředkem pro předávání informací z vedení školy směrem k žákům. Z každé třídy (5-9) je volen zástupce, který se účastní pravidelných schůzek.

 Schránka důvěry
Žáci se  mohou  písemně  svěřit  se  svým problémem  (i anonymně -  

stačí na lístek uvést nějakou značku), odpověď naleznou posléze na nástěnce výchovného poradenství, pokud není dotaz anonymní, tak dostanou odpověď přímo od VP.

 Důležité je také školní a třídní prostředí, ve kterém žáci tráví hodně času. Žáci se
podílejí na vytváření prostředí, na jeho výzdobě, udržování pořádku. Jsou vedeni
ke spoluzodpovědnosti, dostávají prostor k vlastní realizaci svých nápadů při výzdobě školy, třídy.


Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány dotazníkové metody, práce třídních učitelů, připomínky dětí, schránka důvěry, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru, třídní setkávání pod vedením výchovného poradce. Zjišťování je průběžné.

 

 

2. Pedagogové

 

Účast školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogů na seminářích, přednáškách, akreditovaných kurzech k problematice zdravého životního stylu, komunikace, řešení šikany, závislostí  a dalších (dle aktuální nabídky).

 Spolupráce s preventistou (vých. poradcem ),  práce s třídním kolektivem, sebevzdělávání (metodické materiály, odborná literatura, tisk, internet…)

 Členové týmu (metodik prevence, vedení školy, tř. učitel) se scházejí dle potřeby. Neboť jsme malou školou a máme společnou sborovnu, vzniklé problémy se konzultují okamžitě.

 

 3. Spolupráce s rodiči

Pravidelné informace o prospěchu a chování žáků jsou rodičům podávány na rodičovských schůzkách a během konzultací, jejichž časy byly rodičům sděleny prostřednictvím ŽK.

Rodiče jsou  zváni na veřejné školní akce, např. besídky, vánoční trhy, akademii, dny otevřených dveří, atd..

O plánovaných represivních opatřeních jsou rodiče vždy dopředu informováni písemně, popř. telefonicky. Akutní výskyty sociálně patologických jevů řeší škola s rodiči okamžitě, doplňuje je zápisem z jednání a vždy nabídne rodičům vhodné poradenství.  

Ostatní kontakty: Rada školy, SRPDŠ

 

Spolupráce s institucemi

Na zajištění osvětové a poradenské činnosti primární prevence i při řešení aktuálních problémů, diagnostiky, dalšího vzdělávání žáků, pedagogů i rodičů se podílejí:

 • Pedagogicko-psychologická poradna Trutnov
 • Okresní metodik prevence
 • OSPOD Trutnov
 • Středisko SEVER Horní Maršov
 • Policie ČR - Trutnov
 • RIAPS Trutnov
 • SVP Návrat Hradec Králové
 • Semiramis o. s.
 • další instituce dle potřeby a aktuální nabídky

 

Krizový plán pro eliminaci či minimalizaci škod v případě, že ve škole dojde k šikaně.

 Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování, až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví.

 Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.:
Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.
Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními.
O přestávkách vyhledává blízkost učitelů.
Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.
Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči.
Stává se uzavřeným.
Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje.
Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené.
Zašpiněný nebo poškozený oděv.
Stále postrádá nějaké své věci.
Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy.
Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy.
Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.
Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.
(Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!)
Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování:
Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.
Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivějším pozorování znát strach. Ztráta chuti k jídlu.
Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.
Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu, nebo peníze na svačinu).
Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. “Nechte mě!”
Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.
Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.
Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)
Dítě se vyhýbá docházce do školy.
Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku. 

 Přímé znaky šikanování mohou být např.:
• Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo “legrací” zranitelný.
• Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským, až nenávistným nebo pohrdavým tónem.
• Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil.
• Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje.
• Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti
na nich.
• Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí.
• Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout.

 Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce nebo zástupce školy s dalšími institucemi a orgány.

 

 • v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry,
 • v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie,
 • v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou),

 

1)   Škola zvládá situaci řešit sama

 

Pokud se Ti děje něco z výše napsaného, tak dělej následující:

Vyber si někoho a oznam to!!!

 třídnímu učiteli

učiteli, ke kterému máš důvěru

napiš do schránky důvěry

metodikovi prevence ( výchovné poradkyni )

ředitelce školy (zástupkyni)

 

Když vidíš, že se to někomu děje, udělej následující:

Vyber si z předchozích a někomu to oznam !!!

 Jestliže jsi to oznámil učiteli, (který není třídní) on je povinen událost oznámit třídnímu učiteli a metodikovi prevence.

Jestliže jsi to oznámil třídnímu učiteli, ten je povinen to oznámit metodikovi prevence.

 Událost bude řešit školní preventivní tým a ten se skládá: ředitelka ( zástupce ),metodik prevence, třídní učitel.

                                                                                                   
 Školní preventivní tým udělá :

 A) povede rozhovory

Rozhovory s dětmi probíhají bez přítomnosti zákonného zástupce.

Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi.

Nalezne vhodné svědky.

Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky ( nikoli však konfrontace obětí a šikanistů).

Rozhovor s šikanisty, případně konfrontace mezi nimi.

Zajistí ochranu obětem.

 B) vyrozumí zákonné zástupce ( oběti a šikanisty).

 C) vyvodí výchovná opatření:

 a) práce se šikanistou  -  motivy, rodinné prostředí,

    V případě potřeby, rodičů zprostředkuje:-  péči v pedagogicko- psychologické poradně

                                                                      - doporučí středisko výchovné péče

                                                                      - doporučí psychologa, psychiatra

     Preventivní tým se zamyslí nad možností převedení šikanisty do jiné třídy.

  b) práce s celou třídou.

    Aktivní je třídní učitel za pomoci metodika prevence.  Také se snaží ovlivňovat skupinu,

     která není jevem zasažená. Nezapomíná na ty děti, které přihlížely a nezasáhly.                                   

D) Promyslí vhodnost klasifikačního opatření: napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, snížení známky z chován.

 

2) Škola potřebuje pomoc

 V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR.

V našem případě:
- pedagogicko-psychologická poradna -Trutnov ( metodik prevence při PPP)

      - sociometrie dané třídy

      - intervenční programy

- středisko výchovné péče – Hradec Králové (Návrat)

- pediatři (v případě krize voláme záchrannou službu)

- dětský psycholog RIAPS Trutnov, PPP Trutnov

- OSPOD Trutnov

- policie ČR Trutnov

- Semiramis o. s. Mladá Boleslav

 

 

 

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj