Původní stránky

PLÁN ŠKOLY - na školní rok 2016/2017


PLÁN ŠKOLY  - na školní rok 2016/2017

 

1      Oblast vzdělávání – podmínky

 

1.1    Personalistika

 a/ Stabilizování kvalifikovaného týmu pedagogů, založeném na spolupráci, aktivním a tvořivém přístupu k plnění pracovních povinností, na dobře fungujících vztazích – učitel – žák – rodič

 

b/ Aktivní přístup a loajalita všech zaměstnanců k právnímu subjektu / škola jako místo vzdělávání, ale i setkávání občanů ve volném čase/ 

 

c/ Začlenění nových kolegů do týmu – Mgr. Blanka Radiměřská návrat z mateřské dovolené

 

d/ Berenika Plešingerová – pracovala na pozici asistentky pedagoga nevidomé žákyně, nevidomá žákyně od září 2016 nastoupila do internátní školy pro nevidomé do Prahy (příprava na konzervatoř). Nově B. Plešingerová bude pracovat na pozici asistentky pedagoga pro tělesně postiženou žákyni páté třídy – přizpůsobit se novým podmínkám 

 

e/ Na základě poptávky a průzkumu zájmu dětí o školní družinu případné přijetí druhé vychovatelky

 

f/ Adaptace pedagogů na výuku tělesně postižené žákyně v páté třídě

 

g/ Péče o zdraví a volný čas zaměstnanců – FKSP – sportovní aktivity, odpočinkové relaxační odpoledne v lázních, kulturní programy

 

1.2 Materiálně technické podmínky

a/ Dokončení rekonstrukce podlahy v deváté třídě – odstranění starých parket, vyrovnání podlahy a pokládka vinylu, pokládka vinylu na parapety, nalepení koberců po celém obvodu soklů učebny, vymalování učebny

 

b/ Dokončení rekonstrukce podlahy v páté třídě – broušení a lakování parket, nalepení koberců po celém obvodu soklů učebny. Instalace nového interaktivního triptychu s dataprojektorem v učebně. Umístění nového počítače s monitorem k ovládání interaktivního triptychu, vymalování třídy

 

c/ Zakoupení nových relaxačních koberců do učeben 1. – 4. třídy

  

d/ Oprava zvonění na chodbě budovy II. stupně ZŠ

 

e/ Zakoupení a instalace nových interaktivních triptychů do učeben osmé a deváté třídy

 

f/ Zakoupení nových počítačů a monitorů určených k ovládání interaktivních triptychů do učebny osmé a deváté třídy

 

g/ Do budovy č. 35 na náměstí instalovat v rámci zvýšení bezpečnostivideotelefony sesluchátkem a otevíráním dveří   

                       

h/ Instalace nových umyvadel do učeben 1. – 4. třídy

 

ch/ Instalace nových regulačních ventilů s hlavicemi do tří učeben na II. stupni ZŠ

 

i/ Instalace nové kuchyňské pákové baterie ve cvičné kuchyňce

 

j/ Nákup nových hraček a stavebnic do MŠ

 

k/ Vymalování školní šatny na II. stupni ZŠ

 

l/ Vymalování školní jídelny

 

m/ Úklid půdy v budově II. stupně

 

n/ Podle finančních podmínek výměna nábytku v budově I. stupně ZŠ

 

o/ Podle finančních podmínek rekonstrukce podlah na I. stupni ZŠ

 

p/ Zakoupení nového notebooku a polohovatelné lavice pro tělesně postiženou žákyni

 

1.3.     Ekonomika

 

a/ Přímé státní neinvestiční náklady využít hospodárně, účelně, efektivně

 

b/ Na I. stupni ZŠ spojeny některé vyučovací hodiny výchov – 2., 3. třída – Vv, Hv, v rámci úspory finančních prostředků, kvalita i bezpečnost zůstane zachována

 

c/ Poplatek na provozní náklady družiny za měsíc činí 80,-Kč

 

e/ DVPP – využít všech nabídek hrazených z OPVK fondů EU pro celý pedagogický sbor

 

f/ Podání žádostí o dotace, zapojení do projektů:

  • „Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ Pilníkov“

V červenci 2015 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. Název projektu naší školí zní Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Pilníkov CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001843. Žádost byla hodnocena kladně a škola obdrží dotaci v hodnotě 823 429, - Kč. Projekt bude realizován od ledna školního roku 2016/2017 v Mateřské škole i v Základní škole

 

  • „Místní akční plán – MAP“ - v červenci 2015 ředitelka školy vytvořila soupis zamýšlených projektů, které jsou podkladem pro žádosti o dotace. Výsledným produktem bude tzv. „ Místní akční plán Trutnovsko“. Bez zapracovaných zamýšlených projektů v MAP nemohou subjekty škol žádat o dotační tituly.

 

  • Podle možností podat žádost o dotaci na doplnění herních prvků na zahradě MŠ

 

  • Možnost získání rodilého mluvčího do výuky

 

  • „Semiramis preventivní programy 4.- 9. třída“

 

  • „Ukliďme Česko“- získání úklidových pomůcek

 

  • „Zakoupení pomůcek pro tělesně postiženou žákyni“

 

 

g/ Marketing

 

-          Zajištění plynulého chodu webových stránek, umisťování fotografií z akcí

-          Nová virtuální prohlídka zrekonstruovaných prostor mateřské školy

-          Vytvoření nové, účelné prezentace o škole

-          Vizitky školy

-          Spolupráce s dodavateli – smlouvy o reklamě, sponzorské dary

-          Sponzorská smlouva s Generali – sportovní dresy

-          Zviditelnění školy v médiích – denní regionální tisk, regionální weby, televizní vysílání

-          Pořízení drobných upomínkových předmětů s logem školy

-          Spolupráce s MAS Království Jestřebí hory v rámci škol regionu MAS                                        

 

2      Průběh vzdělávání

 

a/ Výuka ve všech ročnících školy probíhá podle upravených učebních plánů ŠVP Ekola

 

b/ Výuka druhého cizího jazyka – Německý jazyk od 7. ročníku a pokračování v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách

 

c/ Realizace výuky dle upraveného Školního vzdělávacího programu Ekola – zapracování bodů týkajících se „Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných“ – tzv. „INKLUZE“

 

d/ Volitelné předměty : Etická výchova, Ekologie, Informatika volitelná

 

e/ Metody aktivní výuky – důraz na používání metod aktivní výuky ve vzdělávacím procesu – zvláště E – U – R , aktivizační metody: Brainstorming, myšlenková mapa, sněhová koule, komunitní kruh, housenka, pětilístek, projektová výuka – hospitace vedení školy na zařazování aktivizačních metod do výuky zaměření zvláště na druhém stupni

Pracovní dílny mezi pedagogy (zvláště pro nové kolegy sboru, kteří se ročního projektu neúčastnili) – výměny zkušeností v oblasti metod aktivní výuky

 

f/ Rozvoj čtenářské gramotnosti – využívání vybudované knihovny k výuce, k využití volného času – pravidelná práce s knihou, práce s textem, porozumění textu. Orientace žáků v textu, třídění informací

                                                                                                                                            

g/ Aktivní práce s novými interaktivními tabulemi v učebnách na II. stupni

           

h/ Rozvoj finanční gramotnosti – Ov zvláště 8., 9. ročník – práce s moderní učebnicí na výuku finanční gramotnosti, M 9. r. – dovednosti do praktického každodenního života, základní pojmy z běžného bankovnictví

           

ch/ Instalace a využití softwarů na všechny předmět

 

i/ Inkluze – sestavování podpůrných opatření práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                          

j/ Pravidelné využívání interaktivních tabulí – 1. – 5. tř. a v odborných učebnách

 

k/  Každý žák 9. r. bude umět vytvořit prezentaci v Powerpointu alespoň v jednom z předmětů výuky a odprezentuje ji svým spolužákům

 

l/  V učebnách 1. – 9. třídy a ve školní družině –  třídění papíru a plastů

 

m/ Recyklohraní – celková recyklace odpadu ve škole – uspořádat sběr papíru a plastových víček

 

n/ Sběr bylin – význam sběru, druhy bylin, odvoz bylin k dalšímu využití

 

o/ Projekty, projektové dny: Celoškolní: Vánoční trhy, Mimořádné situace, Školní akademie, Sportovní den pro žáky 1. – 4. třídy, třídní projekty

 

p/  Výuka žáků s IVP plánemreedukace bezplatné, udržovat dobrou spolupráci s PPP a s SPC

 

q/  Výuka dívky s těžkým tělesným postižením– pravidelná spolupráce s SPC Janské lázně, pomoc asistentky pedagoga

                                                                                                                    

r/ Bezplatné doučování žáků, bezplatná příprava žáků 9. tř. na studium – dle zájmu Čj, M

Příprava podle testů CERMAT

 

s/ Semiramis – projekt s výukovými bloky občanského sdružení Semiramis Mladá Boleslav –Centrum primární prevence– 4. – 9. tř. – návazný projekt v oblasti prevence: mezilidské a partnerské vztahy, rizikové chování a návykové látky. Témata budou vybírána podle aktuální potřeby třídních kolektivů.

 

t/ Realizovat intenzivní týdenní kurz lyžařská školička, lyžařský výcvik sedmé třídy, plavání 1. – 3. tř.

 

u/ Výuka českého jazyka pro nově příchozí ze státu z EU – IVP pro Český jazyk

 

3      Spolupráce s rodiči a veřejností

 

a/ Školská rada, SRPDŠ – zástupci rodičů, pedagogů, zřizovatele – sejít se alespoň 2 x ročně

 

b/ Vtažení veřejnosti do dění a prostor školy

 

c/ Využití nové školní knihovny – besedy se zajímavými osobnostmi (například spisovatelé, hudebníci, kulturní vystoupení – pro žáky, seniory a ostatní veřejnost )

 

d/ Využití multimediální učebny pro veřejnost – promítání videí a fotografií z akcí, vzdělávací akce

 

e/ Škola není jen místem pro vzdělávání, škola = místo pro setkávání lidí, prožívání kulturních zážitků a vztahů – pořádané akce v prostorách školy pro širokou veřejnost

 

f/ Spolupráce s Místní akční skupinou (MAS) Království Jestřebí hory – na úrovni sportovních a kulturních setkávání, poznávání regionální, MAS LEADER – žádosti o dotační tituly

 

g/ Práce žákovského parlamentu – setkávání zástupců tříd II. stupně ZŠ, návrhy na změny        

ch/ Akce pro veřejnost:

Vánoční trhy 02. 12. 2016

Sportovní den pro žáky 1. – 4. třídy

30. 09. 2016
Vítání občánků - program během roku 
Školní akademie červen  2017
Vystoupení v domově pro seniory Vánoce 2017
  květen 2017
Spolupráce I. stupně s domovem pro seniory  
setkání a besedy  

Účast žáků 9. tř. na Sportovním dnu pro školy SOP v Havlovicích

09. 09. 2016
Den otevřených dveří ve škole             16. 11. 2016

 

i/ Prezentace školy na webových stránkách školy

-          Virtuální prohlídka školy na webu

-          Logo školy – propagace

 

j/ Prezentace školy v médiích – Krkonošský deník, Trutnovinky, 5 + 2 dny, Česká televize

 

k/ Účast žáků na soutěžích okresních i celostátních – reprezentace školy a Pilníkova

 

l/ Upomínkové předměty s logem školy

 

m/ Pilníkovský občasník – seznámení veřejnosti Pilníkova s děním ve škole

 

 

   Pilníkov 29. 8. 2016                                   Mgr. Ilona Skořepová, ředitelka školy

 

Originální dokument v plném znění najdete ke stažení zde.

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj