Původní stránky

PLÁN ŠKOLY - na školní rok 2017/2018


 

 

 

PLÁN ŠKOLY  - na školní rok 2017/2018

 

 

1      Oblast vzdělávání – podmínky

 

1.1     Personalistika

 

a/ Začlenění nových pedagogů do stávajícího týmu, založeném na spolupráci, aktivním a tvořivém přístupu k plnění pracovních povinností, na dobře fungujících vztazích – učitel – žák – rodič

b/ Přijati tři noví pedagogové do týmu:

  1. Mgr. Ivana Venzarová – opětovný návrat na ZŠ Pilníkov- zkušený pedagog a speciální pedagog pro výuku na I. stupni ZŠ, přijata na výuku do třetí třídy,
  2. Bc. Jiří Kolář – speciální pedagog a pokračuje v magisterském studiu pro výuku na I. stupni ZŠ, přijat do páté třídy,
  3. Bc. Lenka Botková – státní zkouška z AJ, připravuje se na zkoušku úrovně C1 z AJ, přijata na výuku AJ od třetí do osmé třídy, učila na jazykové škole.

 

c/ Pomoc novým pedagogům při adaptaci na nové prostředí školy -  vedení školy a kolegové

d/ Aktivní přístup a loajalita všech zaměstnanců k právnímu subjektu / škola jako místo vzdělávání, ale i setkávání občanů ve volném čase/ 

e/ Berenika Plešingerová – pracuje i nadále na pozici asistentky pedagoga pro tělesně postiženou žákyni šesté třídy  

f/ Romana Hurdálková – pracuje na pozici školní asistentky pedagoga v MŠ v rámci projektu Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Pilníkov, CZ. 02.3.68/0.0/0.0/16_022/ 0001843, financovaného z prostředků EU – OPVVV.

g/ Adaptace nových pedagogů na výuku tělesně postižené žákyně v šesté třídě

h/ Šárka Valentová – absolvovala jednosemestrální studium (logopedický asistent) v rámci projektu Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Pilníkov, financovaného z prostředků EU-OPVVV. Od září 2017 v rámci tohoto projektu bude pracovat kromě učitelky MŠ na pozici logopedického asistenta pro potřeby dětí MŠ a žáků I. stupně ZŠ

ch/ Mgr. Pavla Strasserová – absolvuje semináře v rámci prohloubení znalostí v oblasti práce školního metodika prevence

 i/ Všichni zaměstnanci právního subjektu ZŠ a MŠ Pilníkov absolvují proškolení v poskytnutí první pomoci a v základech resuscitace, provedené lékařem ARO

 j/ Péče o zdraví a volný čas zaměstnanců – FKSP – sportovní aktivity, odpočinkové relaxační odpoledne v lázních, kulturní programy, pořízení zdravotní obuvi pro všechny zaměstnance

 

1.2 Materiálně technické podmínky

 a/ Rekonstrukce podlah v učebnách na II. stupni ZŠ – dle potřebnosti stavu

 b/ Pořízení nového nábytku do tříd budovy I. stupně ZŠ – skříně, police dle potřeb

 c/ Zakoupení nového výukového a relaxačního koberce s motivem mapy ČR a výukovými kartami na vlastivědu – do čtvrté a páté třídy

 d/ Oprava zvonění na chodbě budovy II. stupně ZŠ

 e/ Nátěr lehátek pro děti v MŠ

 f/ Zakoupení nových matrací a prostěradel na 42 lehátek pro děti MŠ

 f/ Zakoupení nového notebooku, výukového softwaru a sedacího vaku pro tělesně postiženou žákyni – hrazeno z dotace

 g/ Zakoupení nové sekačky a křovinořezu pro potřeby ZŠ a MŠ    

 h/ Instalace nového čerpadla pro vhánění teplé vody v budově č. 35

 ch/ Zakoupení nových nástěnných výukových přehledových map do tříd pro potřeby předmětů

 i/ Nákup nových hraček a stavebnic do MŠ

 j/ Vymalování učeben na I. a II. stupni ZŠ – podle potřebnosti

 k/ Nákup nových deskových her pro potřeby Klubu zábavné logiky – hrazeno z projektu Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Pilníkov, financovaného z prostředků EU-OPVVV.

l/ Nákup sedacích vaků a židlí pro Klub zábavné logiky, Čtenářský klub hrazeno z projektu Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Pilníkov, financovaného z prostředků EU-OPVVV

m/ Úklid půdy v budově II. stupně

n/ Nákup nových setů lavic a židlí – dle potřeb tříd

o/ Nákup nových talířů a příborů do školní jídelny

 

1.3.      Ekonomika

a/ Přímé státní neinvestiční náklady využít hospodárně, účelně, efektivně

b/ Příspěvek od zřizovatele na provoz školy činí 1 700 000,- Kč

c/ Ve spolupráci se zřizovatelem vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně v MŠ

d/ Poplatek na provozní náklady družiny za měsíc činí 100,-Kč

e/ Opětovné jednání se zřizovatelem školy o opravách střech budov č. p. 35, č. p. 50

f/ DVPP – využít všech nabídek hrazených z OPVK fondů EU pro celý pedagogický sbor

g/ Pokračování projektu a čerpání dotace:

  • „Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ Pilníkov“

V červenci 2015 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. Název projektu naší školy zní Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Pilníkov CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001843. Žádost byla hodnocena kladně a škola obdržela dotaci v hodnotě 823 429, - Kč. Projekt je realizován od ledna školního roku 2016/2017 a pokračuje ve školním roce 2017/ 2018 v mateřské škole i v základní škole – dotace je z převážné části použita na personální zabezpečení v MŠ a ZŠ

  • Od září 2017 činnost Klubu zábavné logiky (v 5. třídě) a Čtenářského klubu           (v deváté třídě) – financováno z projektu  Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Pilníkov
  • Logopedická asistentka v MŠ a pro první stupeň ZŠ – hrazeno z projektu Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Pilníkov
  • Školní asistentka pedagoga v MŠ - hrazeno z projektu Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Pilníkov

h/ Získání dotace od MŠMT na úhradu povinného plaveckého výcviku žáků na I. stupni ZŠ

ch/„Místní akční plán – MAP“ - v červenci 2015 ředitelka školy vytvořila soupis zamýšlených projektů, které jsou podkladem pro žádosti o dotace. Výsledným produktem je tzv. „ Místní akční plán Trutnovsko“. Bez zapracovaných zamýšlených projektů v MAP nemohou subjekty škol žádat o dotační tituly. MAP pokračuje stále.

i/Podle možností podat žádost o dotaci na doplnění herních prvků na zahradě

j/ „Semiramis preventivní programy 4.- 9. třída“ – v rámci prevence

k/„Ukliďme Česko“- získání úklidových pomůcek

l/ Zakoupení pomůcek pro tělesně postiženou žákyni

m/ Získání florbalového vybavení pro žáky od Českého florbalového svazu v hodnotě 6000,-

                                                                                                                                            

 Marketing

           Zajištění plynulého chodu webových stránek, umisťování fotografií z akcí

-          Nová virtuální prohlídka zrekonstruovaných prostor mateřské školy

-          Vytvoření nové, účelné prezentace o škole

-          Vizitky školy

-          Spolupráce s dodavateli – smlouvy o reklamě, sponzorské dary

-          Sponzorská smlouva se závodem KRPA Hostinné – zisk papíru

-          Zviditelnění školy v médiích – denní regionální tisk, regionální weby, televizní vysílání

-          Pořízení drobných upomínkových předmětů s logem školy

-          Spolupráce s MAS Království Jestřebí hory v rámci škol regionu MAS                                       

2      Průběh vzdělávání

 a/ Výuka ve všech ročnících školy probíhá podle upravených učebních plánů ŠVP Ekola

 b/ Výuka druhého cizího jazyka – Německý jazyk od 7. ročníku a pokračování v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách

 c/ Realizace výuky dle upraveného Školního vzdělávacího programu Ekola – zapracování bodů týkajících se „Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných“ – tzv. „INKLUZE“

 d/ Volitelné předměty: etická výchova, ekologie, informatika volitelná

 e/ Metody aktivní výuky – důraz na používání metod aktivní výuky ve vzdělávacím procesu – zvláště E – U – R, aktivizační metody: Brainstorming, myšlenková mapa, sněhová koule, komunitní kruh, housenka, pětilístek, projektová výuka – hospitace vedení školy na zařazování aktivizačních metod do výuky zaměření zvláště na druhém stupni

Pracovní dílny mezi pedagogy (zvláště pro nové kolegy sboru, kteří se ročního projektu neúčastnili) – výměny zkušeností v oblasti metod aktivní výuky

f/ Rozvoj čtenářské gramotnosti – založen Čtenářský klub využívání vybudované knihovny k výuce, k využití volného času – pravidelná práce s knihou, práce s textem, porozumění textu. Orientace žáků v textu, třídění informací, dramatizace textů s prožitkem

g/ Aktivní práce s novými interaktivními tabulemi v učebnách na II. stupni

h/ Rozvoj finanční gramotnosti – Ov zvláště 8., 9. ročník – práce s moderní učebnicí na výuku finanční gramotnosti, M 9. r. – dovednosti do praktického každodenního života, základní pojmy z běžného bankovnictví

ch/ Instalace a využití softwarů na všechny předměty

 i/ Inkluze – sestavování podpůrných opatření práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 j/ Pravidelné využívání interaktivních tabulí – 1. – 5. tř. a v odborných učebnách

 k/  Každý žák 9. r. bude umět vytvořit prezentaci v Powerpointu alespoň v jednom z předmětů výuky a odprezentuje ji svým spolužákům

 l/  V učebnách 1. – 9. třídy a ve školní družině –  třídění papíru a plastů

 m/ Recyklohraní – celková recyklace odpadu ve škole – uspořádat sběr papíru a plastových víček dvakrát za školní rok

 n/ Sběr bylin – význam sběru, druhy bylin, odvoz bylin k dalšímu využití

 o/ Projekty, projektové dny: Celoškolní: Vánoční trhy, Mimořádné situace, Školní akademie, Sportovní den pro žáky, třídní projekty

 p/  Výuka žáků s IVP plánemreedukace bezplatné, udržovat dobrou spolupráci s PPP a s SPC

 q/  Výuka dívky s těžkým tělesným postižením– pravidelná spolupráce s SPC Janské lázně, pomoc asistentky pedagoga

 r/ Bezplatné doučování žáků, bezplatná příprava žáků 9. tř. na studium – dle zájmu Čj, M

Příprava podle testů CERMAT

 s/ Semiramis – projekt s výukovými bloky občanského sdružení Semiramis Mladá Boleslav –Centrum primární prevence– 4. – 9. tř. – návazný projekt v oblasti prevence: mezilidské a partnerské vztahy, rizikové chování a návykové látky. Témata budou vybírána podle aktuální potřeby třídních kolektivů.

 t/ Realizovat intenzivní týdenní kurz lyžařská školička, lyžařský výcvik sedmé třídy, povinný kurz plavání 1. – 3. tř.

 u/ Kroužky pro aktivní využití času žáků – Florbal I, Florbal II., Florbal III, Keramika I, Keramika II, Keramika III, Pojď si hrát

 

3      Spolupráce s rodiči a veřejností

 a/ Školská rada, SRPDŠ – zástupci rodičů, pedagogů, zřizovatele – sejít se alespoň 2 x ročně

 b/ Vtažení veřejnosti do dění a prostor školy

 c/ Využití nové školní knihovny – besedy se zajímavými osobnostmi (například spisovatelé, hudebníci, kulturní vystoupení – pro žáky, seniory a ostatní veřejnost )

 d/ Využití multimediální učebny pro veřejnost – promítání videí a fotografií z akcí, vzdělávací akce

 e/ Škola není jen místem pro vzdělávání, škola = místo pro setkávání lidí, prožívání kulturních zážitků a vztahů – akce pořádané v prostorách školy pro širokou veřejnost

 f/ Spolupráce s Místní akční skupinou (MAS) Království Jestřebí hory – na úrovni sportovních a kulturních setkávání, poznávání regionální, MAS LEADER – žádosti o dotační tituly,  pokud budou vyhlášeny

 g/ Práce žákovského parlamentu – setkávání zástupců tříd II. stupně ZŠ, návrhy na změny         

ch/ Akce pro veřejnost:

                                              

Vánoční trhy   1. 12. 2017
Sportovní den pro žáky školy květen, červen 2018
Vítání občánků - program během roku
Školní akademie červen 2018
Vystoupení v domově pro seniory Vánoce 2017
  květen 2018
Spolupráce I. stupně s domovem pro seniory  
setkání a besedy dle dohody
Účast žáků 9. tř. na Sportovním dnu pro školy SOP v Havlovicích 08. 09. 2017
Den otevřených dveří ve škole 4. 4. 2018
Akce: Ukliďme Česko – pomoc obci duben 2018
Sběr starého papíru – pomoc při úklidu obce 2x za rok

Závěrečná akce pro žáky devátého ročníku a jejich rodiče a příbuzné, veřejnost

– slavnostní rozloučení s žáky, vedením školy a starostou Pilníkova

červen 2018
Zajištění výzdoby na stoly pro akci Posezení se seniory listopad 2017
Vítání občánků – zajištění výzdoby pro obec  školní družina
Mikuláš deváté třídy pro domov pro seniory prosinec 2017

 

i/ Prezentace školy na webových stránkách školy

-          Virtuální prohlídka školy na webu

-          Logo školy – propagace

 

j/ Prezentace školy v médiích – Krkonošský deník, Trutnovinky, Česká televize

k/ Účast žáků na soutěžích okresních i celostátních – reprezentace školy a Pilníkova

l/ Upomínkové předměty s logem školy

m/ Pilníkovský občasník – seznámení veřejnosti Pilníkova s děním ve škole

 

 

                                 

Pilníkov 30. 8. 2017

  Mgr. Ilona Skořepová, ředitelka školy

 Originální dokument v plném znění najdete ke stažení zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              7.

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj