Původní stránky

Poradenství na ZŠ


  Poradenství ve škole je zaměřeno na:

● prevenci školní neúspěšnosti,
● primární prevenci sociálně patologických jevů,
● karierové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu při volbě
   vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,
● odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
   (včetně žáků z jiného sociokulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním),
● péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
● průběžnou a dlouhodobou peč i o žáky se špatným prospěchem a vytváření předpokladů
   pro jeho snižování,
● metodickou podporu učitelů při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických
   poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří:

● kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní
   cestě žáků,
● zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a
    průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
● příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace
   poskytování poradenských služeb těchto žáků školou a školskými poradenskými zařízeními
   a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků,
● předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se
   speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníků školy.

Mezi standardní činnosti školního metodika prevence patří:

● koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy,
● koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví,        
   závislosti, násilí, vandalismu, sexuálního zneužíváni, zneužívání sektami, prekriminálního a
   kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických
   jevů,
● metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence
   sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce
   s třídními kolektivy apod.),
● koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně
   patologických jevů.

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj