Původní stránky

Projekt Mimořádné situace - 24. 6. 2019


Projekt Mimořádné situace byl určen pro všechny žáky ZŠ v Pilníkově.  Vedl je k uvědomění si závažnosti a aktuálnosti problematiky mimořádných situací, k nutnosti znát zásady chování v těchto případech.

Na stanovištích Třídění odpadů, Ohrožení a evakuace a Tísňová volání získali žáci nejvíce bodů, zřejmě proto, že tato látka je opakovaně zařazována do výuky.

Podle výsledků na jednotlivých stanovištích můžeme usuzovat, že žáci chápou závažnost problematiky mimořádných situací a vědí, jak je třeba se zachovat, jednat a dokázat pomoci. Při řešení problémů využili nejen vlastních zkušeností a znalostí, ale i rady starších spolužáků či učitelů přítomných na stanovištích.

Při realizaci projektu se aktivně zapojila většina žáků 9. třídy, asistovali na stanovištích a doprovázeli skupinky spolužáků z 1. – 3. třídy.

Celý projekt byl vyhodnocen tvůrci a skupinky s nejvyšším počtem bodů byly odměněny drobnými cenami.

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj