Původní stránky

Sleva na dani za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2016


 

Sleva na dani za umístění dítěte v mateřské škole

Vážení rodiče,

novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro mateřské školy v roce 2017 povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může nově daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob.

V případě, že máte zájem o vystavení potvrzení za rok 2016, stáhněte, nebo si vyzvedněte v jednotlivých třídách žádost, kterou po vyplnění odevzdejte ve třídě, případně ředitelně školy do 20. 1. 2017.

Potvrzení vám bude vydáno po uhrazení všech plateb za kalendářní rok 2016 od 30. 1. 2017.

Maximální částka na jedno dítě v případě hrazení školného ve všech měsících provozu je v naší MŠ cca 3 169,-Kč

1. Sleva za umístění dítěte v mateřské škole

Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, (§ 35 ba odst. 1 písm. g) může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit i slevu za umístění dítěte v mateřské škole (úplata za předškolní vzdělávání dle § 123 školského zákona).

 

§ 35ba

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob

(1) Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o g) slevu za umístění dítěte.

 

2. Výše slevy a její uplatnění

Výše slevy a její uplatnění je popsáno v § 35 bb.

Pokud bude dítě umístěno v mateřské škole a poplatník za toto umístění uhradí nějakou částku, bude možné si ji uplatnit jako slevu na dani. Tato sleva na dani může činit na jedno vyživované dítě maximální částku ve výši minimální mzdy platné k 1. 1. Zdaňovacího období (rok 2014 = 8.500 Kč, 2015 = 9.200 Kč, 2016 = 9.900 Kč).

 

Tuto slevu za umístění dítěte si může uplatnit pouze jeden z poplatníků.


 

POTVRZENÍ K DANI

§ 35bb

Sleva za umístění dítěte

(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.

(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy (dále jen „minimální mzda“).

(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

Žádost o potvrzení k slevě na dani za umístění dítěte v MŠ si můžete stáhnout na našich webových stránkách nebo vyzvednout ve třídě Vašeho dítěte a vyplněné podat do 20. ledna 2017 ve třídě, v kanceláři vedoucí kuchyně, případně v ředitelně školy.

 

Potvrzení v případě uhrazení poplatků za rok 2016 Vám bude vydáno od 30. ledna 2017. 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj