Původní stránky

Směrnice ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání - 2021


 

Škola                 Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov

Směrnice ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání

Č.j.: 75/2021

Účinnost od: 1. 9. 2021

Spisový znak: 2 - 1

Skartační znak: A 5

Změny: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

1. Přihlašování a odhlašování k zájmovému vzdělávání

A)     Přijímání žáků k zájmovému vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

B)     O přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy dle daných kritérii.

C)      Odhlašování žáka je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte nebo automaticky ukončením daného školního roku.

D)     Do školní družiny jsou přijímáni žáci od 1.  do 3. ročníku základní školy.

E)       V den nástupu žáka do ŠD, jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně seznámeni s touto směrnicí.

 

2. Stanovení a splatnost úplaty za zájmové vzdělávání

2. 1 Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání

A)     Výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině stanovuje ředitelka školy na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 31. srpna předcházejícího školního roku.

B)     Úplata za zájmové vzdělávání je úplatou měsíční.

C)      Úplata za zájmového vzdělávání se stanovuje na období školního roku.

D)     Výše úplaty pro žáky, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty žáků– občanů EU, pokud

·         mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů,

·         jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu,

·         jsou azylanty,

·         jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany,

·         jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

2. 2 Splatnost úplaty za zájmové vzdělávání

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 22. dne stávajícího kalendářního měsíce

·          hotovostní platbou u p. Grusové – vychovatelky ve školní družině nebo

·         pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

3.  Výše úplaty

 Úplata se pro příslušný školní rok 2021/2022 stanoví pro všechny žáky ve stejné měsíční výši 60,-Kč za ranní družinu a 100,- Kč za odpolední družinu.

  4.  Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo přerušení provozu školní družiny po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka školy poměrnou část výše úplaty.

Úplata se vypočítává podle počtu provozních dnů.

5. Závěrečná ustanovení

  1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je ředitelka školy.

  2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021

 

V Pilníkově 31. 8. 2021                                                        

Ing. Dagmar Hegrová, ředitelka školy 

 

PŘÍLOHY:

Směrnice ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání - 2021.pdf   

 

                          

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj Certifikát projektu