Původní stránky

Termíny pro přijímací řízení


Jaké jsou termíny pro školní rok 2012/13?

 V 1. kole přijímacího řízení na střední školy můžete podat 2 přihlášky (na dvě různé školy nebo dva různé obory):

  • vyplníte dotazník k přihlášce (dostanete s pololetním vysvědčením) a  odevzdáte do 15. 2. 2013 výchovné poradkyni,
  • přihlášku připraví a potvrdí Vaše základní škola,
  • pokud to střední škola požaduje, necháte přihlášku potvrdit také lékařem.

Podle kritérií přijímacího řízení, které nejpozději do 31. 1. 2013 musí zveřejnit každá střední škola, doplníte přihlášku o další doklady.

Může to být například výstupní hodnocení ze základní školy, zpráva Pedagogicko-psychologické poradny a podobně.

Přihlášky musíte nejpozději do 15. 3. 2013 doručit (osobně nebo doporučeně poštou) řediteli příslušné SŠ – nezasílá ZŠ.

 Další vývoj záleží na tom, jestli střední škola pořádá nebo nepořádá přijímací zkoušky:

  • pokud střední škola přijímací zkoušky nepořádá, odešle vám ředitel  rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.
  • pokud střední škola přijímací zkoušky pořádá, přijde vám pozvánka k vykonání přijímací zkoušky.

Termín pro pořádání 1. kola přijímacích zkoušek je od 22. 4. do 30. 4.2014

Do 3 pracovních dnů po termínu pro přijímací zkoušku by měl ředitel střední školy vydat rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.

V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů potvrdit váš zájem vzdělávat se na této škole tím, že doručíte na zvolenou střední školu svůj zápisový lístek, který obdržíte na vaší základní škole u vých. poradkyně.

Důležité upozornění: Nejpozději 10. den již musí být lístek doručen řediteli střední školy, a to i v případě, že posíláte lístek poštou. Pokud v této lhůtě zápisový lístek nedoručíte, může střední škola vaše místo obsadit jiným uchazečem.

Pokud vám přijde rozhodnutí o nepřijetí můžete do 3 pracovních dnů podat k rukám ředitele střední školy odvolání.

Průběh přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou se liší termíny.

Kritéria přijímacího řízení škola uveřejní do 30. října 2012.
Termín pro podání přihlášky řediteli SŠ do 30. listopadu 2012.
Přijímací zkoušky: 2.-15. ledna 2013, konzervatoř 15.-31. ledna 2013.

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj