Původní stránky

Vnitřní řád školní družiny 2018 - 2019


 

Vnitří řád školní družiny je v plném znění k dispozici ve formátu PDF zde.

 

Vnitřní řád školní družiny

I.                  Úvodní ustanovení

 

1. Vnitřní řád školní družiny je vydáván v souladu s §30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

2. Vnitřní řád školní družiny je platný pro školní družinu právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov. Ustanovení vnitřního řádu školní družiny platí i při účasti na akcích organizovaných školní družinou mimo areál organizace.

3. Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení podléhá platným předpisům, zejména zákonu č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášce č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

II.                 Práva žáků a pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

1. Žáci docházející do školní družiny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte“.

2. Žáci docházející do ŠD mají právo:

a) na svobodu myšlení, svědomí, náboženství, svobodu projevu

b)  na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných ŠD

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje – vyjádření svého názoru je nutné provést přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužit

3. Práva uvedená v odstavci 2a, 2c mají také zákonní zástupci žáků.

4.  Žáci mají právo na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy. Odpovědnost za dítě nese primárně jeho zákonný zástupce, který rozhoduje o způsobu výchovy žáka v rodině.

5.  Žáci mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména k takovým, které poškozují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj. Právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku.

6. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

7. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxických a návykových látek.

III.           Povinnosti žáků

 1. Žáci docházející do školní družiny dodržují pravidla kulturního chování.
 2. Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.
 3. Žáci jsou povinni řídit se pokyny vychovatelky a dalších oprávněných osob.
 4. Do družiny žáci nenosí cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující mravní výchovu dětí, předměty nesouvisející s vyučováním. Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou,u cenných věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, oznámí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce.
 5. Zapomenuté a ztracené předměty v areálu školy odevzdá nálezce vychovatelce.

IV.            Práva zákonných zástupců žáků

 1. Zákonný zástupce žáka má právo informovat se na chování svého dítěte u vychovatelky.
 2. Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní družiny u vychovatelky nebo u ředitelky školy.

V.               Povinnosti zákonných zástupců žáka

 1. Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby žák přihlášený k pravidelné denní docházce docházel řádně do školní družiny v termínu uvedeném na zápisovém lístku.
 2.  Zákonný zástupce má povinnost dokládat nepřítomnost žáka v ŠD.
 3. Zákonný zástupce má povinnost informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání.

VI.            Provoz a vnitřní režim školní družiny

                Zařazování žáků do školní družiny

 1. Činnost družiny je určena žákům I. stupně ZŠ. Ve školní družině pracuje 1 oddělení. Do jednoho oddělení ŠD lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků. Kritéria přijetí : A) počet žáků v oddělení se postupně naplňuje od 1. třídy  B) přijímání dojíždějících žáků
 2. O přijetí žáka do školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky, její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a o způsobu odchodu žáka z družiny, tyto jsou zaznamenány na zápisním lístku. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 3. Předem známou nepřítomnost žáka, následnou omluvu nepřítomnosti žáka ve družině, odchylky docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze školní družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a uvedené na zápisním lístku, sdělí rodiče družině písemně. Na písemné omluvence bude uvedeno datum, doba odchodu a podpis rodičů.
 4. Se souhlasem zřizovatele rodiče přispívají na pobyt dítěte ve školní družině 1000,-Kč ročně /školní rok/ na provozní náklady chodu školní družiny.
 5. Rodiče uhradí 200,- Kč ročně /školní rok/ na pracovní pomůcky,  40,- Kč na pitný režim a 100,-Kč na pracovní sešít. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků zajišťují vychovatelky.
 6. Telefonní číslo do školní družiny je 730 872 679

VII.        Provoz školní družiny

1. a/ Doba provozu školní družiny je od 6:15 – 7:00 hod. Přesun žáku s pedagogickým doprovodem z družiny na budovu 1.stupně probíhá  v 7.00 – 7:10 hod. Žáci jsou předáni učitelce, která provádí dohled nad žáky před začátkem vyučování. Další provoz školní družiny začíná 11:15 hod. , tj. po skončení 4. vyučovací hodiny odchodem žáků na oběd do školní jídelny a končí v 15:30 hod..

b/ Vychovatelka školní družiny odvádí dojíždějící žáky na autobusovou zastávku ve 15:00 hod. a vyčká do odjezdu autobusu.

2. Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. O provozu v době řádných školních prázdnin rozhoduje ředitelka školy. Před prázdninami vychovatelka zajistí s dostatečným předstihem všem žákům přihlášeným do školní družiny informace o provozu školní družiny v době prázdnin. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, pokud je přihlášeno minimálně 10 žáků.

3. Školní družina ke své činnosti užívá prostory v budově čp. 34, tělocvičnu, školní hřiště, zastřešený sportovní areál a dětské hřiště

4. Rodiče a další návštěvníci do učeben školní družiny nevstupují bez vědomí vychovatelky.

VIII.    Vnitřní režim školní družiny

1. Družina realizuje svou činnost dle školního vzdělávacího programu pro školní družinu pracující při Základní škole a Mateřské škole, Pilníkov, okres Trutnov.

Vzdělávání realizuje těmito formami:

a)     příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností,

b)    pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností

c)     využitím otevřené nabídky spontánních činností.

Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a individuální přípravu na vyučování.

2. Žáci zapsaní do školní družiny mají právo navštěvovat zájmové kroužky pracující při ZŠ a MŠ Pilníkov.

3. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

4. V září jsou žáci seznámeni s prostorami ŠD a zdržují se pouze ve vyhrazených místnostech.

5. Žáky, kteří končí po 4.vyučovací hodině/ 11:15 hod./, si přejímá dohled nebo vychovatelka v budově    I. stupně a odvádí je na oběd. Na autobus ve 15:00 hod  jsou žáci odváděni vychovatelkou.

6. Po příchodu z oběda se převléknou do oblečení pro volný čas, používají zdravotně vhodné přezůvky s bílou podrážkou a své věci si uloží do vyhrazených skříněk. Mobily, peníze a cenné věci si uloží u vychovatelky.

7. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští školní družinu nebo prostor vymezený k dané činnosti.

8. Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky a vnitřním řádem školní družiny.

9. Žák při závažném nebo opakovaném porušení vnitřního řádu ŠD a nevhodném chování může být během školního roku vyloučen z docházky.

10. Žákům není dovoleno otevírat okna, manipulovat s topením, osvětlením. Na počítači pracují se souhlasem vychovatelky.

 11. Hry, stavebnice, knížky a jiné pomůcky vydává vychovatelka.

12. Vpouštěním osob a žáků do budovy ŠD a zavíráním dveří je pověřena služba týdne. Cizím osobám a žákům, kteří nejsou zapsáni do školní družiny, je vstup do ŠD a zdržování se v jejích prostorách zakázáno.

13. Dítě je ze školní družiny vydáno osobě, kterou uvede zákonný zástupce na zápisním lístku do školní družiny.

14. V případě nevyzvednutí žáka do konce provozní doby jsou telefonicky kontaktováni zákonní zástupci žáka a informováno vedení školy. Pokud není dítě vyzvednuto ani poté, je kontaktována Policie ČR.

15.V průběhu pobytu v ŠD mají žáci zajištěn dostatečný pitný režim – žáci mají možnost se napít kdykoliv během pobytu

IX.          Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 1. Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob.
 2. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní družině je zajištěna po celou dobu provozu ŠD.
 3. Žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.
 4. Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování a hygieny.
 5. Žáci dodržují řády odborných učeben, tělocvičny a dílny, pokud do nich při zájmovém vzdělávání vstupují.
 6. Při vycházkách a pobytech na hřišti jsou žáci opakovaně seznamováni s pravidly bezpečnosti, bezpodmínečně dodržují pokyny a příkazy vychovatelky.
 7. Do družiny žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz.
 8. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v souvislosti s činností družiny, okamžitě hlásí vychovatelce. Zdravotní indispozici dítě neprodleně oznámí vychovatelce, která poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte vždy v doprovodu zákonného zástupceči jiné pověřené osoby.

X.               Ochrana majetku školy

 1. Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny v souvislosti se zájmovým vzděláváním.
 2. Žáci mají úctu k majetku a věcem ve vlastnictví školy, spolužáků a dalších osob.
 3. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškození předměty tvořící zařízení školy a školní družiny včetně předmětů svěřených jim do osobního užívání.
 4. V cizích učebnách zachovávají pořádek, nepoškozují majetek.
 5. Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku vychovatelce.
 6. Škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit.

 

XI.          Závěrečná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 31. 8. 2018 a je platný

 od 3. 9. 2018.

 

                                                                                                     

 

Mgr. Ilona Skořepová, ředitelka školy

 

Vnitří řád školní družiny je v plném znění k dispozici ve formátu PDF zde.

 

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj Certifikát projektu