Původní stránky

Vnitřní řád školní jídelny


 

Vnitřní řád školní jídelny

 

Při provozování školní jídelny vycházíme z provozních předpisů:

a/ Školský zákon ze dne 24. 9. 2004

b/ Vyhláška č. 137/2004 Sb. ze dne 17. 3. 2004

c/ Vyhláška č.84/2005 ze dne 14. 2. 2005

d/ Platné hygienické předpisy: zákon 258/2000 Sb. A vyhláška 137/2004 Sb.

e/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 ze dne 4. 2004, o hygieně potravin.

 

Obsah provozního řádu:

Žák má právo denně odebrat oběd, v budově školní jídelny, je – li přítomen školnímu vyučování.

Zaměstnanec ZŠ má nárok na stravu po odpracování alespoň 3 hodin.

Pokud žák onemocní během vyučování, má v tento den nárok na odebrání oběda do jídlonosičů. V dalších dnech nepřítomnosti ve škole se musí strava odhlásit nebo se stravovat za plnou hodnotu (60,-Kč).

Vzhledem k tomu, že obědy jsou každý měsíc přihlašovány automaticky, je nutné při ukončení studia nebo z jiných důvodů odhlášky provést osobně podpisem v kanceláři ŠJ. Neodhlášené obědy budou dány k úhradě.

Stravné se odhlašuje a přihlašuje vždy den předem nebo týž den do 7 : 30 hod. a to:

a/ Telefonicky na č. 734 575 494

b/ Osobně

 

Do školní jídelny děti chodí jen v doprovodu učitelů, kteří zodpovídají za jejich bezpečnost. Rozvrh pedagogického dozoru

je vyvěšen u výdejního okénka, kde je i jídelníček na celý týden.

 

Oděvy a tašky se odkládají v šatně, kde si mohou děti umýt ruce.

 

Polévku a hlavní jídlo si žáci odebírají u výdejního okénka na tácy. Použité nádobí odkládají na vyhrazený prostor u myčky nádobí.

 Oběd se konzumuje výhradně v jídelně, vynášet je povoleno pouze ovoce a hygienicky balené potraviny (cereálie, jogurt apod.).

 

Výdej obědů:

a/  11 : 00 – 11 : 15 hod. pro nemocné a cizí strávníky

b/  11: 30 – 13 : 30 hod. pro žáky a zaměstnance ZŠ Pilníkov

 

Ceny stravného:

a/   6 – 10 let:                 22,-

b/ 11-  14 let:                  24,-

c/ 15 let a více:               26,-

d/ Zaměstnanec ZŠ:    26,-

e/ Cizí strávník:              60,-

 

Placení stravného:

Stravné se platí vždy kolem 15 – tého v měsíci. Přesné datum platby je týden předem vyvěšené u dveří kanceláře a na internetových stránkách školy. Ten, kdo nezaplatí ve stanovený termín, má možnost kdykoliv individuálně zaplatit složenkou na poště. Kopii příslušného dokladu o zaplacení pak odevzdá vedoucí ŠJ.

Podle školského zákona 561/2004, ze dne 24. 9. 2004, je při neplacení možné strávníka vyloučit ze stravování.

Přeplatky stravného se vrací vždy po uplynutí celého kalendářního měsíce při placení na další následující měsíc (např. v říjnu se platí dopředu na listopadu a vrací se za uplynulý měsíc - září).

 

 

Všeobecné pokyny:

Strávníci jsou povinni chovat se ve školní jídelně slušně, dbát pokynů pedagogického dozoru a dodržovat hygienické zásady při konzumaci stravy.

Ten, kdo rozbije nebo znehodnotí majetek školní jídelny, ho bude muset v plné výši uhradit.

Veškeré stravovací, hygienické nebo technické problémy a připomínky se mohou hlásit u vedoucí školní jídelny nebo kuchařky (734 575 494).

 

 

Tento provozní řád nabývá účinností dne 1. 9. 2017 na jeden školní rok.

S provozním řádem byly děti seznámeni třídními učiteli.

 

 

Lenka Petráková

Vedoucí školní jídelny 


 

 

ke stažení zde.

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj