Původní stránky

Vnitřní řád školní jídelny 2019 - 2020


 

 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

Při provozování školní jídelny vycházíme z provozních předpisů:

a/ Školský zákon ze dne 24. 9. 2004,

b/ Vyhláška č. 137/2004 Sb.ze dne 17. 3. 2004,

c/ Vyhláška č.84/2005 ze dne 14. 2. 2005,

d/ Platné hygienické předpisy: zákon 258/2000 Sb. a vyhláška 137/2004 Sb.,

e/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 ze dne 4. 2004, o hygieně potravin.

 

Obsah provozního řádu:

Žák má právo denně odebrat oběd, v budově školní jídelny, je – li přítomen školnímu vyučování.

Zaměstnanec ZŠ má nárok na stravu po odpracování alespoň 3 hodin.

Pokud je žák – strávník přihlášený ke stravování, jsou mu obědy každý měsíc přihlašovány automaticky, včetně září na začátku školního roku. Při společných akcích celé školy či třídy obědy odhlašuje hromadně třídní učitel. Neodebrané nebo neodhlášené obědy propadají.

Jakékoliv změny trvalejšího charakteru /ukončení stravování, přestup na jinou školu, ukončení školní docházky/ je žák – strávník povinen nahlásit v kanceláři ŠJ.

Odhlašování obědů se provádí den předem. V případě  náhlého onemocnění dítěte lze odhlásit oběd na týž den telefonicky do 7 hodin. Po 7.hodině již obědy odhlásit nelze. Pokud žák onemocní během vyučování, má v tento den nárok na odebrání oběda do jídlonosičů. V dalších dnech nepřítomnosti ve škole se musí strava odhlásit, nebo se stravovat za plnou hodnotu.

Způsoby odhlašování:

a/ telefonicky na č. 734 575 494,

b/ osobně

 

Do školní jídelny děti chodí jen v doprovodu učitelů, kteří zodpovídají za jejich bezpečnost. Rozvrh pedagogického dozoru je vyvěšen u výdejního okénka, kde je i jídelníček na celý týden.

 

Oděvy a tašky se odkládají v šatně, kde si mohou děti umýt ruce.

 

Polévku a hlavní jídlo si žáci odebírají u výdejního okénka na tácy. Použité nádobí odkládají na vyhrazený prostor u myčky nádobí.

 

Oběd se konzumuje výhradně v jídelně, vynášet je povoleno pouze ovoce a hygienicky balené potraviny (cereálie, jogurt pod.).

 

Výdej obědů:

a/  10 : 30 – 11 : 15 hod. pro nemocné a cizí strávníky,

b/  11: 30 – 13 : 15 hod. pro žáky a zaměstnance ZŠ Pilníkov.

 

Ceny stravného:

a/   6 – 10 let :   22,-

b/ 11-  14 let :    24,-

c/ 15 let a více : 26,-

d/ Zaměst. Zš:   26,-

e/ Cizí stráv.:     60,-

Do věkových skupin jsou žáci – strávníci zařazováni na dobu školního roku

/ od 1.9. – 31.8./,ve kterém dosahují uvedeného věku /vyhláška MŠMT ČR č.107/2005 Sb., o školním stravování.

 

Placení stravného:

Stravné se platí vždy  kolem 15. v měsíci. Přesné

datum platby je týden předem vyvěšené u dveří  kanceláře a na internetových stránkách školy. Ten, kdo nezaplatí ve stanovený termín, má možnost individuálně zaplatit po dohodě s vedoucí ŠJ.

Podle školského zákona 561/2004 , ze dne 24.9.2004, je při neplacení  možné strávníka vyloučit ze stravování.

 

Přeplatky stravného se vrací vždy po uplynutí celého kalendářního měsíce při placení na další následující měsíc (např. v říjnu se platí dopředu na listopad a vrací se za uplynulý měsíc - září).

 

 

Všeobecné pokyny:

Strávníci jsou povinni chovat se ve školní jídelně slušně, dbát pokynů pedagogického dozoru a dodržovat hygienické zásadypři konzumaci stravy.

Ten, kdo rozbije nebo znehodnotí majetek školní jídelny, ho bude muset v plné výši  uhradit.

Veškeré stravovací, hygienické nebo technické problémy a připomínky se mohou hlásit u vedoucí školní jídelny nebo kuchařky (734 575 494).

 

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019  na jeden školní rok.

S provozním řádem byly děti seznámeny třídními učiteli.

 

 

 

                                                      Lenka Petráková

                                                    Vedoucí školní jídelny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj