Původní stránky

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023


 

 

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

 

Den:                čtvrtek 12. 5. 2022

 

Čas:                 14. 00  – 17. 00 h

 

Místo:            budova mateřské školy v přízemí, Úzká 86, Pilníkov

 

 

 

Před zápisem:        Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

o   si zákonný zástupce dítěte vyzvedne v mateřské škole nebo si žádost stáhne  ZDE, vyplní, nechá potvrdit u lékaře a přinese s sebou na místo konání zápisu

 

o   potvrzení od lékaře se nevztahuje na děti, které se budou vzdělávat povinně (přeškoláci)

 

U zápisu:                  Doklady

 

o   RODNÝ LIST DÍTĚTE

 

o   OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce (nebo u cizích státních příslušníků kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu V ČR a na jaké adrese)

 

o   Doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)

 

o   Doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (v případě

 

nepodrobení očkování)

 

Kritéria přijetí (dle směrnice – č.j. 15/2022)

 

 

 

 Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov, rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě ustanovení §34 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřské škola, Pilníkov, okres Trutnov, stanovuje s účinností 12. 5. 2022 následující kritéria pro školní rok 2022–2023, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 

 

 

1.             Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku a pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Pilníkov (podle věku od nejstarších po nejmladší).

 

       Věku tří let dosáhnou do 31. srpna 2022.

 

2.             Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou pátého roku věku, pro které není mateřská škola spádová = mají trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu, mimo obec Pilníkov (podle věku od nejstarších po nejmladší).

 

3.             Děti s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Pilníkov podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

4.             Děti s trvalým pobytem mimo obec Pilníkov podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

5.             Děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává, a ve školním roce 2021/2022 se dále bude vzdělávat (podle věku od nejstarších po nejmladší).

 

                                                                                                                                 

 

·         V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat.

 

·         Přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

V souladu s § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, bude přijato pouze dítě:

 

a) které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,

 

b) má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se

 

c) nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

 

Potvrzení o očkování nedokládá zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

O přijetí nerozhoduje pořadí podané žádosti.

 

Doplňující informace:

 

·         dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku

 

·         přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo

 

·         na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy – uřední deska, vyvěšením seznamu na vstupních dveřích mateřské školy  dne 11. 6. 2022.

 

Rozhodnutí o nepřijetí  ke vzdělávání bude doručeno v souladu s § 20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

V Pilníkově 11. 4. 2022 

Ing. Dagmar Hegrová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

Dodatek k zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  1. července 2022

 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін 1 липня 2022 року.

 

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja  1 lypnja 2022 roku.

 

Telefon: 732575492

 

Ing. Dagmar Hegrová, ředitelka školy

 

 

 

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj Certifikát projektu