Původní stránky

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2017/2018


 

 

 

 

Z Á P I S  do mateřské školy

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Pilníkově oznamuje rodičům, že zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2017/2018 se bude konat ve čtvrtek 4. května 2017

v době od 8,00 hodin do 15,00 hodin v budově mateřské školy.

 

Údaje a doklady požadované k předložení u zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  -   vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  -   rodný list dítěte

  -   průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči

  -   v případě dítěte se zdravotním postižením vyjádření školského poradenského zařízení

  -   doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

 

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout každé pondělí v době od 6,15 hodin do 10,00 hodin v MŠ.
  • Žádost si lze stáhnout i na www.zspilnikov.cz (na úřední desce)
  • Přítomnost dítěte u zápisu není podmínkou, ale je dobré využít každou příležitost k seznámení se  s prostředím mateřské školy.
  • O přijetí dítěte v rámci zápisu k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Upozorňujeme rodiče na novelu školského zákona, která ukládá zákonným zástupcům dětí nové povinnosti. Mezi ně patří povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2 školského zákona). Povinné předškolní vzdělávání trvá od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky (§ 34 odst. 1 školského zákona). Toto období je bezúplatné, zákonný zástupce hradí dítěti pouze stravné. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě (pokud ještě do mateřské školy nedochází) k zápisu k předškolnímu vzdělávání v místě svého trvalého pobytu - do spádové mateřské školy. Je-li přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí tuto skutečnost ředitel této školy bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

 

 

Mgr. Skořepová I., ředitelka školy

Pilníkov 25. 3. 2017

 

Originální dokument ve formátu PDF je ke stažení zde.

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj