Původní stránky

Zápis ze schůze SRPDŠ konané dne: 16. 11. 2016


Zápis ze schůze SRPDŠ konané dne: 16. 11. 2016

a projednání při členské schůzi SRPDŠ  s rodiči při konání třídních schůzek 24. 11. 2016

Zástupci rodičů tříd základní školy

 

- 1. Světlana Onodi

- 2. Romana Hurdálková

- 3. Vlasta Kolínová

- 4. Eva Košťálová

- 5. Pavlína Pechanová

- 6. Jana Pachlová

- 7. Pavel Dostál                                    

- 8. Josef Červený

- 9. Michaela Maxey

 

Omluveni: Eva Košťálová, Pavlína Pechanová, Jana Pachlová

             

Program:

 

1)      Kontrola zápisu z minulé schůze, pojem SRPDŠ

2)      Složení výboru

3)      Zpráva pokladníka, inventura a revize pokladny

4)      Návrh hospodaření pro 2016 / 2017

5)      Různé, příspěvky, připomínky

6)      Závěr a odsouhlasení

 

Od1)

Provedena kontrola zápisu z minulé schůze, kompletní zhodnocení loňského školního roku a seznámení se stanovy sdružení, diskuze nad klasifikací žáků.

 

Co je sdružení rodičů a přátel dětí a školy - SRPDŠ

  • Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a občanů, kteří se zajímají o práci školy, založené jako dobrovolné sdružení občanů.
  • Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy studentů a jejich zákonných zástupců. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.
  • Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

Co je cílem SRPDŠ

  • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování
  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky, chodu školy jako organizace,  zlepšování školního prostředí, propagace školy, jakož i při organizaci jiných akcí pořádaných školou
  • předkládá podněty a doporučení ke koncepci rozvoje školy

Kdo může být členem SRPDŠ

  • Individuálním členem Sdružení může být každý občan starší 18 let. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti Sdružení, volit a být volen do orgánů Sdružení, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů.
  • Orgánem Sdružení je Výbor rady rodičů, složený z volených zástupců tříd. Zástupce třídy je volen a odvoláván rodiči nebo zástupci žáků.

Na co jsou peníze SRPDŠ

  • Majetek Sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí a jmění Sdružení. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole.
  • Se svým majetkem hospodaří Sdružení samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období Radou rodičů.

 

Od 2)

Pro školní rok 2016/2017 byla zvolena nová zástupkyně rodičů 1. třídy, paní Světlana Onodi, za 9. třídu paní Michaela Maxey, ostatní členové z loňského roku beze změny.

Předseda SRPDŠ – Červený Josef, zástupce předsedy – Vlasta Kolínová, pokladník – Pavlína Pechanová.

 

Od 3)

Předseda SRPDŠ seznámil všechny přítomné členy výboru se stavem pokladny a jeho vyúčtováním. Zároveň byla provedena inventura a revize pokladny. V případě zájmu o nahlédnutí do vyúčtování financí a pokladní knihy je možno po dohodě s předsedou SRPDŠ kdykoli na vyžádání zajistit kompletní dokumentaci k zapůjčení a kontrole komukoli z řad rodičů či zákonných zástupců. Toto bylo nabídnuto i při členské schůzi SRPDŠ konané před zahájením třídních schůzek.

 

Od 4)

Pro školní rok 2016/2017 byl výborem SRPDŠ všemi hlasy odsouhlasen příspěvek ve výši 300,-Kč / rodina a školní rok. Termín výběru příspěvku do 31.12.2016.

 

Předpokládaný příjem do pokladny za členské příspěvky = 41.000,-Kč + zůstatek pokladní hotovosti z loňského roku = 952,- Kč = celkem plánovaný příjem vychází cca. 42.000,-Kč.

 

Pokud školu navštěvují sourozenci, členský příspěvek již tradičně hradí vždy starší ze sourozenců, v případě že jde o dvojčata, hradí se příspěvek pouze za rodinu a to vždy třídnímu učiteli na jeho výzvu rodičům.

 

Plánované výdaje odsouhlasené všemi členy výboru pro školní rok 2016/ 2017

 

-            4.000,-  Školní družina, nákup společenských her, tvořivých a naučných knih, papíru a pastelek…volbu nákupu má v plné kompetenci paní Soňa Grusová

-            5.000,-  Odměny žákům za prezentaci školy a soutěže

-            2.000,-  Odměna vycházejícím žákům 9. tříd

-          11.000,-  Lyžařský výcvik, příspěvek na vleky…

-          20.000,-  Dopravné za kulturou + sportovní a kulturní akce

 

Celkem tedy plánované výdaje vychází na 42.000,-Kč.

 

Od 5)

Termíny a připomínky:

 

-          Řešení zájmových kroužků

-          Rozvoj pracovních činností

-          Klasifikace žáků

-          Třídění odpadů

-          Aktivita školní družiny

 

Od 6)

Dne 24. 11. 2016 od 16:30 hod. předseda SRPDŠ předstoupil při konání třídních schůzek před rodiče a seznámil přítomné s činností a hospodařením výboru, zároveň byla prezentována výroční zpráva školy, poté byl všemi přítomnými odsouhlasen finanční příspěvek, který je využíván především a jednoznačně pro materiální a finanční pomoc škole.

Na závěr umožněny dotazy, volná diskuze s příspěvky rodičů.

 

Všechny body společné schůze SRPDŠ byly zároveň projednány po ukončení třídních schůzek s ředitelkou školy paní Mgr. Ilonou Skořepovou.

Rodiče, zákonní zástupci a přátelé dětí školy se mohou na výbor SRPDŠ (jeho předsedu nebo zástupce) obracet s jakýmikoliv podněty, nápady či připomínkami osobně nebo e-mailem na adresu předsedy SRPDŠ cerveny1974@seznam.cz  případně i písemně na adresu níže. Tato spolupráce je velmi důležitá, bez ní nelze očekávat žádné změny, potřebujeme znát Vaše názory, pocity i potřeby. Školní prostředí je to, co formuje naše děti, které tráví ve škole většinu dne, pojďme se společně podílet na formování tohoto prostředí.

 

SRPDŠ – Červený Josef

Základní škola a Mateřská škola

Náměstí 35

Pilníkov

542 42

 

Zápis provedl: Josef Červený

 

Celý dokument ve formátu PDF: SRPDS-2016.pdf

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj Certifikát projektu