Původní stránky

Zápis ze schůze SRPDŠ konané dne 22.10.2014


Zápis ze schůze SRPDŠ konané dne: 22.10.2014

a projednání při členské schůzi SRPDŠ  s rodiči při konání třídních schůzek 19.11.2014

 

 

 

Zástupci rodičů tříd základní školy

- 1. Vlasta Kolínová

- 2. Eva Košťálová

- 3. Pavlína Pechanová

- 4. Jana Pachlová

- 5. Pavel Dostál

- 6. Josef Červený                                     

- 7. Jindřiška Machová

- 8. Martina Rychterová

- 9. Monika Sokolovičová

 

 

 

Omluveni: Vlasta Kolínová, Eva Košťálová, Martina Rychterová

              

 

Program:

1)      Kontrola zápisu z minulé schůze, pojem SRPDŠ

2)      Složení výboru

3)      Zpráva pokladníka, inventura a revize pokladny

4)      Návrh hospodaření pro 2014 / 2015

5)      Různé, příspěvky, připomínky

6)      Závěr a odsouhlasení

 

Od1)

 Provedena kontrola zápisu, kompletní zhodnocení loňského školního roku.

Co je sdružení rodičů a přátel dětí a školy - SRPDŠ

  • Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a občanů, kteří se zajímají o práci školy, založené jako dobrovolné sdružení občanů.
  • Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy studentů a jejich zákonných zástupců. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.
  • Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

Co je cílem SRPDŠ

  • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování
  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky, chodu školy jako organizace,  zlepšování školního prostředí, propagace školy, jakož i při organizaci jiných akcí pořádaných školou
  • předkládá podněty a doporučení ke koncepci rozvoje školy

Kdo může být členem SRPDŠ

  • Individuálním členem Sdružení může být každý občan starší 18 let. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti Sdružení, volit a být volen do orgánů Sdružení, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů.
  • Orgánem Sdružení je Výbor rady rodičů, složený z volených zástupců tříd. Zástupce třídy je volen a odvoláván rodiči nebo zástupci žáků.

Na co jsou peníze SRPDŠ

  • Majetek Sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí a jmění Sdružení. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole.
  • Se svým majetkem hospodaří Sdružení samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období Radou rodičů.

Od 2)

 Pro školní rok 2014/2015 zvolen nový zástupce rodičů 7 třídy paní Jindřiška Machová.

Zástupcem pro 1 třídu byla zvolena paní Vlasta Kolínová, zástupcem pro 3 třídu paní Pavlína Pechanová, která zároveň vykonává funkci pokladníka. Ostatní členové beze změny.

 

Od 3)

Pokladník seznámil všechny přítomné členy výboru SRPDŠ se stavem pokladny a jeho vyúčtováním. Zároveň byla provedena inventura a revize pokladny. V případě zájmu o nahlédnutí do vyúčtování financí a pokladní knihy je možno po dohodě s předsedou SRPDŠ kdykoli na vyžádání zajistit kompletní dokumentaci k zapůjčení a kontrole komukoli z řad rodičů či zákonných zástupců. Toto bylo nabídnuto i při členské schůzi SRPDŠ konané před zahájením třídních schůzek.

 

 

Od 4)

Pro školní rok 2014/2015 byl výborem SRPDŠ všemi hlasy odsouhlasen příspěvek ve výši 150,-Kč / rodina a pololetí, příspěvek tedy zůstává beze změny. Předpokládaný příjem do pokladny za členské příspěvky, zůstatek hotovosti z loňského roku a za dobrovolné vstupné na akci školní Akademie počítáme s částkou cca. 52.500,-Kč.

 

-          První pololetí vybíráme příspěvky, 150,- Kč a to do konce prosince 2014

-          Druhé pololetí vybíráme příspěvky, 150,- Kč a to do konce března 2015

 

Pokud školu navštěvují sourozenci, členský příspěvek již tradičně hradí starší ze sourozenců, v případě že jde o dvojčata, hradí se příspěvek pouze za rodinu (tzn. 150,-Kč/pololetí) a to vždy třídnímu učiteli.

 

Plánované výdaje odsouhlasené všemi členy výboru pro školní rok 2014 / 2015

-            1.500,-  Dárky pro prvňáčky (nákup pera, množství odsouhlasíme po zápisech do prvních tříd)

-            1.800,-  Háčky do šaten prvního stupně

-            4.000,-  Školní družina, nákup společenských her, tvořivých a naučných knih, papíru a pastelek…volbu nákupu má v plné kompetenci paní Grusová

-            3.000,-  Odměny žákům za prezentaci školy a soutěže

-            2.700,-  Odměna vycházejícím žákům 9. tříd

-          11.500,-  Lyžařský výcvik, příspěvek na vleky…

-          20.000,-  Dopravné za kulturou + sportovní a kulturní akce

-            8.000,-  Odměna na konec roku 50,- / žák, za co se utratí, určuje třídní učitel

Celkem tedy plánované výdaje vychází na 52.500,-Kč.

 

Od 5)

Termíny a připomínky:

- rodičovské schůzky 19. 11. 2014…. Řešeno se zástupci jak mají třídní schůzky probíhat, zda jsou rodiče ve třídě a učitel obchází každou třídu, nebo zda si každý   rodič po zahájení rodičovských schůzek třídním učitelem najde učitele daného předmětu a projedná své dítě ve větším soukromí individuelně.

- vánoční trhy 11. 12. 2014…internetová kavárna pro všechny, prezentace a slavnostní otevření nové učebny „badatelny“ zcela určitě hodně vánoční inspirace a dárečků.

- školní autobus = finančně neřešitelné, přesto že velký podíl jsou děti dojíždějící z okolních vesnic téměř už 45%

- Keramický kroužek obnoven v družině, v případě zájmu není problém obnovit tento oblíbený kroužek i pro starší děti

- Bagety na 1 stupeň, bude prověřeno, zda bude zájem ze strany rodičů i dětí

 

Od 6)

Další schůze SRPDŠ je plánovaná na duben 2015, přesný termín bude včas vyvěšen na stránkách školy a sdělen zástupcům tříd.

 

Dne 19. 11. 2014 od 16:30hod. předseda SRPDŠ předstoupil při konání třídních schůzek před rodiče a seznámil přítomné s činností a hospodařením výboru, zde byl všemi přítomnými odsouhlasen systém třídních schůzek a seznámení rodičů o prospěchu svých dětí volbou „rodič hledá učitele“

Všechny body společné schůze SRPDŠ byly zároveň projednány po ukončení třídních schůzek s ředitelkou školy paní Mgr. Ilonou Skořepovou.

Rodiče, zákonní zástupci a přátelé dětí školy se mohou na výbor SRPDŠ (jeho předsedu nebo zástupce) obracet s jakýmikoliv podněty, nápady či připomínkami osobně nebo e-mailem na adresu předsedy SRPDŠ …  cerveny1974@seznam.cz  případně i písemně na adresu školy.

 

SRPDŠ – Červený Josef

Základní škola a Mateřská škola

Náměstí 35

Pilníkov

542 42

 

 

 Zápis provedl: Josef Červený

 

Originální dokument ve formátu PDF je ke stažení zde.

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj