Původní stránky

Zápis ze zasedání Školské rady 13. 11. 2018


 Zápis ze zasedání Školské rady (dále jen ŠR), při Základní škole a Mateřské škole Pilníkov, konané dne 13. 11. 2018

  

Přítomni: 

   • Ing. Dagmar Hegrová, Mgr. Pavla Strasserová, Romana Hurdálková, Vlasta Kolínová, Filip Dostál, Pavel Fajfr

Omluveni: 

   • 0

Hosté 

   • ředitelka ZŠ  Mgr. Ilona Skořepová, vedoucí školní jídelna Lenka Petráková, starosta města Pilníkov Josef Červený

 

 Program: 

Zahájení, přivítání zástupců a hostů.

 1. Zahájení a přivítání zástupců a hostů.
 2. Seznámení s § 167,168 Školského zákona o Školské radě.
 3. Kontrola zápisu z minulé schůze.
 4. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2017/2018.
 5. Projednání stravování ve školní jídelně.
 6. Aktualizace anglického jazyka.
 7. Aktuální informace o školní ranní školní družině.
 8. Marketing školy – nákup pomůcek do školy.
 9. Informace o aktuálním stavu budov a potřebě investic.

 

 

 

Usnesení:

 1.     Předseda přivítal přítomné členy ŠR a pozvané hosty.

 2.     Předseda přečetl a seznámil přítomné s § 167 a 168 Školského zákona o Školské radě. Tento bod nebyl více diskutován a projednáván.

 3.     Kontrola zápisu z minulé schůze proběhla bez námitek a připomínek.

 4.     Školská rada projednala výroční zprávu ZŠ Pilníkov za období roku 2017/2018. Při této příležitosti bylo projednáno, že 50 procent žáků se v loňském roce dostalo na střední školu – studijní obor a 50 procent žáků bylo přijato na učební obor. Paní Strasserová sdělila, že všichni žáci se dostali tam, kam se hlásili. Předseda školské rady sdělil, že ve škole došlo za mnoho let k velkému pokroku ve škole. Výroční zpráva byla schválena 6 hlasy, tedy všemi přítomnými členy bez výhrad.

 5.     Školské rady se účastnila vedoucí školní jídelna paní Lenka Petráková. Předseda rady uvedl, že se množily stížnosti na školní kuchyni. Stravování se projednávalo na poslední školské radě v říjnu roku 2018 Od té doby dostal předseda školské rady zpětnou vazbu na zlepšení kvality jídla v kuchyni.  Paní Petráková informovala školskou radu o tom, že se v jídelně nepoužívají polotovary mimo kuřecí sekané a obalovaného květáku. Všechna jídla se vaří od základu, nepoužívají se žádné sypké směsi, žádná dochucovadla. Bramborová kaše se také nedělá ze směsi, ale z čerstvých brambor. Průměrná cena jídla, kterou doplácejí žáci, je zhruba 24,- Kč. Paní Petráková uvedla, že je personálně a technicky těžké dát na výběr a vařit více jídel denně, nicméně bude hledat způsob, jak zavést na výběr další jídlo. V případě, že se jí toto nepovede do další školské rady, bude školskou radu informovat o důvodu, proč to nejde zavést. Paní Petráková byla členy školské rady upozorněna, že občas ve čtvrtek jsou na výběr dvě jídla, tak by to mohlo být možné i v jiné dny. Paní Petráková uvedla, že na tom bude pracovat. Dále byly projednány hygienické návyky zaměstnanců, kdy paní Petráková uvedla, že v kuchyni je dodržován vysoký hygienický standard. Školská rada se shodla na tom, že spousta žáků nemá stravovací návyky z domova a je těžké se žákům zavděčit. Starosta města Pilníkov pan Červený uvedl, že se chodí stravovat do školní jídelny, nemá výhrad a byl by rád, kdyby jídelna dále dodržovala minimálně nastavený standard. Závěr z tohoto  bodu je, že vedoucí školní jídelny bude hledat způsob zavedení druhého jídla.

 6.     Paní Ing. Hegrová informovala, že proběhlo několik kontrol na výuce anglického jazyka, kdy neshledaly s paní ředitelkou pochybení ze strany pedagoga. Uvedla, že výuka anglického jazyka probíhá na škole dle nastavených pravidel a standardů. Často dochází k narušování výuky ze strany žáků, k čemuž přijali ve škole opatření. Vedení ZŠ sdělilo, že nemají výhrad k výuce anglického jazyka. Školská rada toto vzala na vědomí.

 7.     Zástupkyně ředitele školy paní Ing. Hegrová uvedla, že na ranní školní družinu je přihlášeno 5 žáků, ale v průměru chodí dva žáci. Ředitelka ZŠ Pilníkov podotkla, že ranní družina pro školu znamená větší ekonomickou zátěž. Předseda školské rady připomněl, že kdyby kvůli zrušení ranní školní družiny ze školy odešli více jak dva žáci, jednalo by se o ekonomickou ztrátu. Starosta města Pilníkov sdělil, že by byl rád, kdyby ranní školní družina byla zachována. Ředitelka ŽS Pilníkov, paní Mgr. Skořepová sdělila, že v současné době nemá v úmyslu ranní školní družinu rušit, tudíž, ranní školní družina bude pokračovat. Předseda školské rady poděkoval Mgr. Skořepové a hodnotí tento krok kladně.

 8.     Předseda školské rady se dotazoval, jak probíhá nákup pracovních sešitů, papírů a pomůcek do školy. Vedení ZŠ informovalo školskou radu, že toto vybírají učitelé na internetu a hledají nejlepší cenu, což se jim dlouhodobě daří. Rodiče platí maximálně do 1000,- Kč za pracovní sešity, papíry na kopírování a jiné důležité pomůcky. Samozřejmě v každé třídě je cena jiná, dle závislosti na vyučovací látce. Předseda školské rady se dotazoval, zda-li by, nebylo možné zkusit nákup uvedených pomůcek přes výběrové či poptávkové řízení. Vedení ZŠ uvedlo, že v současné době se jim pomůcky daří sehnat v nejnižší cenové kategorii a budou nadále pokračovat ve stejné šabloně. Školská rada bere toto vyjádření na vědomí.

9.     Ředitelka školy informovala školskou radu, že v současné době probíhá jednání s vedením města o budoucích investicích školy. Uvedla, že bude zastupitelstvu města předkládat položkové investice, kdy budou zdůrazněny nejdůležitější investice. V současné době se také čeká na projekt rekonstrukce střechy na 2. stupni ZŠ. Jedna z priorit investic je malování omítek ve třídách a chodbách na základní škole a dále zabezpečovací zařízení dveří na prvním stupni ZŠ. Starosta města Pilníkov informoval, že je pro něho priorita investice do školství v Pilníkově a bude ohledně toho jednat s vedením ZŠ Pilníkov.

 

 

 

Všichni členové byli seznámeni se zápisem a měli možnost jej námitkovat a vyjádřit se k zápisu.  Tento zápis je vydán až po schválení nadpoloviční většiny členů školské rady. Školská rada proběhla dle platných předpisů a platného jednacího řádu.

 

 

Více z historie ŠR, pravidel k postupu při zřizování školské rady, volby předsedy a zástupce, přípravy jednání a rozhodování se závěrečným ustanovením naleznete také na www.zspilnikov.cz  

 

Rodiče i zaměstnanci školy se mohou i nadále na Školskou radu obracet s jakýmikoli podněty a připomínkami k činnosti a chodu školy, a to buď osobně na jednotlivé členy rady, nebo telefonicky na předsedu 608 581 748, případně i písemně na níže adresu. Tato spolupráce je velmi důležitá, bez ní nelze očekávat žádné změny. Potřebujeme znát Vaše názory, pocity i potřeby. Školní prostředí je to, co formuje naše děti, které tráví ve škole většinu dne. Pojďme se společně podílet na formování tohoto prostředí. 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÁ RADA – Dostál Filip

Základní škola a Mateřská škola 

Náměstí 35, Pilníkov, 542 42

 

 

Zápis provedl: Filip Dostál   dne: 22. 11. 2018

 

 

 

Zápis ověřila: Dagmar Hegrová   dne:  .……….........

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj