Původní stránky

Zápis ze zasedání Školské rady konané dne 11.11.2015


Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Pilníkov, okres Trutnov, konané dne 11.11.2015 od 18:00 hod. v ředitelně školy.

 

Pravidla k postupu při zřizování školské rady

Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  v § 167 stanoví, že při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada jako orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Článek I… Zřízení školské rady

1. Školskou radu zřizuje zřizovatel školy.

2. Školská rada má na základě rozhodnutí zřizovatele 6 členů.

Článek II…. Jmenování a volba členů školské rady

1. Jednu třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel školy. Zbývající členové rady školy jsou voleni. Třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

2. Volba členů školské rady a jejich odvolání se řídí volebním řádem, který vydává zřizovatel. Ředitel dané školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem a zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo pedagogickými pracovníky dané školy.

Článek III…. Členství ve školské radě

1. Členové školské rady jsou voleni, popřípadě jmenováni na funkční období tří let.

2. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin nebo zrušením školské rady.

 

Přítomni:

Zvolení členové Školské rady

 • Ing. Dagmar Hegrová
 • Mgr. Martina Junková
 • Vlasta Kolínová
 • Romana Hurdálková
 • Pavel Dostál
 • Josef Červený

 

Hosté

 • ředitelka ZŠ, Mgr. Ilona Skořepová

Program

 1. Zahájení a přivítání zástupců.
 2. Volba předsedy a zástupce předsedy Rady školy a jejich členů, seznámení s činností
 3. Schválení jednacího řádu školy
 4. Kontrola zápisu z minulé schůze
 5. Pracovní plán 2015/2016 (finance a fondy, školní řád, ŠVP, stavy žáků, personální obsazení, marketing školy)
 6. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2014/2015.
 7. Náměty a připomínky členů
 8. Různé

 

Volba předsedy a zástupce Školské rady:

     Předsedou ŠR byl na následující volební období zvolen všemi členy pan Červený, zástupcem předsedy paní Vlasta Kolínová.

Usnesení:

-          Po zahájení členské schůze a přivítání zástupců seznámil předseda přítomné s jednacím řádem.

Úvodní ustanovení:

Činnost školské rady se řídí §167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Školská rada je 6 členná, složená z předsedy a dalších členů.

 

Příprava jednání:

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na činnost školské rady stanovené školským zákonem.

Zasedání školské rady svolává její předseda 7 dnů před zasedáním.

Zasedání školské rady jsou neveřejná. Na vyzvání předsedy se zasedání zúčastní ředitel školy nebo jim pověřený zástupce, případně další přizvané osoby.

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem a z podnětů a návrhů členů školské rady.

Zasedání školské rady řídí její předseda nebo jim určený člen školské rady.

Jednání a rozhodování:

Ze zasedání školské rady se pořizuje prezenční listina a zápis. Předsedající školské rady po zahájení jednání zjistí počet přítomných členů a konstatuje, zda je školská rada schopna se usnášet. Školská rada je schopna se usnášet, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Předsedající předloží školské radě návrh programu zasedání, který může být na základě návrhů a připomínek členů školské rady upraven. Další jednání probíhá podle schváleného programu. Schválený program lze během jednání měnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů školské rady. Návrh na změnu může podat kterýkoliv člen školské rady předsedajícímu.

Předsedající může diskutujícímu odejmout slovo, pokud diskuse není věcná a stručná.

Může být hlasováno o návrhu jako celku nebo odděleně podle jednotlivých bodů. Pokud byly v diskusi podány protinávrhy nebo pozměňující návrhy, hlasuje se nejdříve o nich v pořadí, v jakém byly podány, a potom o ostatních částech návrhu.

Zápis ze zasedání školské rady vyhotovuje pověřený člen školské rady a rozesílá jej ostatním členům školské rady. Usnesení školské rady podepisuje předseda, popřípadě pověřený člen školské rady.

Závěrečná ustanovení:

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky a zřizovatele o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

       Změny jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

 

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích plánů a jejich plnění
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
 4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 5. projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
 6. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 7. má přístup k informacím o škole

 

-          Ředitelka školy seznámila přítomné s PRACOVNÍM PLÁNEM a VÝROČNÍ ZPRÁVOU.

-          Seznámení s aktuelním  personálním obsazením

-          Stavy žáků – nárůst, velký podíl žáci dojíždějící z okolních vesnic, dlouhodobý trend.

-          Seznámení s dotačními fondy a projekty -  COOL PEDAGOG, Polytechnická výchova, vrátit zpět do školy dílenskou ruční výrobu a zručnost žáků,

            zakoupení nářadí z dotačního fondu, s zřizovatelem najít nové prostory pro vytvoření učebny

            školních dílen

-          Dokončení zateplení MŠ včetně instalace tepelného čerpadla a nových oken, zároveň dokončena její sanace, plán pořízení dalších interaktivních tabulí

-          Nutné opravy střech u všech budov!!! Do střech zatéká, havarijní stav, jednáno se zastupitelstvem města.

-          Budova dolního stupně potřebuje nutně zateplení stropů a výměnu oken, jednáno se zastupitelstvem města

-          I nadále probíhá  preventivní program, drogy, kouření, šikana, návštěva a exkurze Trutnovské Policie a Hasičů

-          Projednání potravinového koše – kreativní program (luštěniny, alergeny…. ) Navýšení kapacity prodeje obědů

-          Řešení personálního obsazení MŠ

-          Rodičovské schůzky jsou plánovány na 19.11.2015

-          Školská rada všemi přítomnými schválila VÝROČNÍ ZPRÁVU ŠKOLY ZA ROK 2014/2015

 

Více na www.zspilnikov.cz

 

Rodiče i zaměstnanci školy se mohou na Školskou radu obracet s jakýmikoli podněty a připomínkami k činnosti a chodu školy, a to buď osobně na jednotlivé členy rady, nebo e-mailem na adresu předsedy ŠR …  cerveny1974@seznam.cz  případně i písemně na adresu…

 

 

ŠKOLSKÁ RADA – Červený Josef

Základní škola a Mateřská škola

Náměstí 35

Pilníkov

542 42

 

Zápis provedl…Červený Josef

 

 

Originální dokument ve formátu PDF je ke stažení zde.

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj Certifikát projektu