Původní stránky

Zápis ze zasedání Školské rady konané dne 16.11.2016


 

Zápis ze zasedání Školské radypři Základní škole a Mateřské škole, Pilníkov, okres Trutnov, konané dne 16.11.2016 od 16:30 hod. v ředitelně školy. 

Přítomni: 

 • Ing. Dagmar Hegrová, Mgr. Martina Junková, Romana Hurdálková, Josef Červený 

Omluveni: 

 • Vlasta Kolínová, Pavel Dostál 

Hosté 

 • ředitelka ZŠ, Mgr. Ilona Skořepová 

 Program: 

 1. Zahájení a přivítání zástupců 

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze 

 1. Pracovní plán 2016/2017 (finance, fondy, školní řád, ŠVP, stavy žáků, personální obsazení, marketing školy, mzdy, stav budov….) 

 1. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016. 

 1. Náměty a připomínky členů 

 1. Různé 

Usnesení:

 • Ředitelka školy seznámila přítomné členy s PRACOVNÍM PLÁNEM a VÝROČNÍ ZPRÁVOU, dále pak se změnou mezd a začleňováním dětí s různými poruchami - školskou inkluzí. 

 • Seznámení s aktuálním  personálním obsazením vyučujících, nyní je stavstabilizován na ZŠ tak i v MŠ. 

 • Stavy žákůopětovný nárůst oproti loňsku, velký podíl žáci dojíždějící z okolních vesnic, jedná se o dlouhodobý trend. 

 • Seznámení s dotačními fondy a projekty -  vrátit zpět do školyruční výrobu a zručnost žáků, společně se zřizovatelem najít nové prostory pro vytvoření učebny školních dílen, dále pracovat na zvyšování kvality školství. 

 • Nutné opravy střech budov dolního i horního stupně!!! Do střech zatéká, havarijní stav, již několikrát jednáno se zastupitelstvem města, havarijní stav se intenzivně řeší, vedení obce ví o stavu, dochází k prosakování vlhkosti. 

 • Budova dolního stupně si již nutně několik let říká o nutnou výměnu oken a vstupních dveří, při vyučování pokud projíždí nákladní automobil, není slyšet vlastního slova, loni jednáno se zastupitelstvem města. To samé se týká sociálek, (aktuálně měněnyumyvadla), zastaralého nábytku, podlah, vnitřních dveří atd. Pokud máme zachovat trend počtu žáků navštěvujících školu našeho města, je nutné se zaměřit na investice do modernizace. 

 • I v letošním roce probíhá preventivní program, drogy, kouření, šikana, i nadále pokračujeme v exkurzích. 

 • Projednání potravinového koše – kreativní program, personální změna v kolektivu kuchyně. 

 • Rodičovské schůzky jsou plánovány na 24. listopadu 2016. 

 • Školská radavšemi přítomnými schválila VÝROČNÍZPRÁVU ŠKOLY ZA ROK 2015/2016. 

Více z historie ŠR, pravidel k postupu při zřizování školské rady, volby předsedy a zástupce, přípravy jednání a rozhodování se závěrečným ustanovením naleznete také na www.zspilnikov.cz  

Rodiče i zaměstnanci školy se mohou na Školskou radu obracet sjakýmikoli podněty a připomínkami k činnosti a chodu školy, a to buď osobně na jednotlivé členy rady, nebo e-mailem na adresu předsedy ŠR  cerveny1974@seznam.cz  případně i písemně na adresu níže.Tato spolupráce je velmi důležitá, bez ní nelze očekávat žádné změny, potřebuji znát Vaše názory, pocity i potřeby.Školní prostředí je to, co formuje naše děti, které tráví ve škole většinu dne, pojďme se společně podílet na formování tohoto prostředí. 

 

ŠKOLSKÁ RADA – Červený Josef 

Základní škola a Mateřská škola 

Náměstí 35, Pilníkov, 542 42

 

Zápis provedl: Červený Josef

 

Originální dokument ve formátu PDF: skolska-rada-2016.pdf

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj