Původní stránky

Zápis ze zasedání Školské rady konané dne 27.9.2018


Zápis ze zasedání Školské rady (dále jen ŠR), při Základní škole a Mateřské škole Pilníkov, konané dne 27.9.2018

  

Přítomni: 

   • Ing. Dagmar Hegrová, Mgr. Pavla Strasserová, Romana Hurdálková, Vlasta Kolínová, Filip Dostál, Pavel Fajfr

Omluveni: 

   • 0

Hosté 

   • ředitelka ZŠ, Mgr. Ilona Skořepová, Místostarosta města – Ing. Karel Skutil

 

 Program: 

 1. Zahájení, přivítání zástupců a hostů
 2. Seznámení s § 167,168 Školského zákona o Školské radě
 3. Projednání a schválení školního řádu
 4. Kontrola zápisu z minulé schůze ŠR
 5. Projednání nového jednacího řádu ŠR
 6. Seznámení s volební řádem ŠR
 7. Pracovní plán 2018/2019 (finance, fondy, stavy žáků, personální obsazení, marketing školy, mzdy, stav budov……….)
 8. Projednání stravování ve školní jídelně
 9. Diskuze o mateřské škole při ZŠ Pilníkov
 10. Informace a diskuze o ranní školní družině
 11. Úkoly a plán příští schůze
 12. Diskuze

­

 

 

Usnesení:

 

1.     Předseda přivítal přítomné členy ŠR a pozvané hosty.

2.     Předseda přečetl a seznámil přítomné s § 167 a 168 Školského zákona o Školské radě. Tento bod nebyl více diskutován a projednáván.

3.     Školská rada byla seznámena se Školním řádem na období roku 2018/2019 a s pravidly hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V bodu nebyly vzneseny námitky a připomínky. Školská rada  jednomyslně  schválila školní řád.

4.     Kontrola zápisu z minulé schůze proběhla bez námitek a připomínek.

5.     Školská rada projednala nový jednací řád školské rady, který byl jako návrh předložen ze strany zřizovatele. Předseda školské rady informoval, že dle § 167 odst.7) z.č. 561/2004 Sb. je k stanovení jednacího řádu kompetentní školská rada, nikoliv zřizovatel. Nicméně byl jednací řád předložený zřizovatelem s drobnými úpravami akceptován a byl školskou radou jednomyslně přijat. Nový jednací řád je součásti tohoto zápisu jako příloha.

6.      Zřizovatel předložil školské radě nový volební řád k seznámení. Jelikož školská rada není kompetentní k projednávání a schvalování školského volebního řádu, vzala školská rada pouze tento volební řád na vědomí.

7.     Ředitelka ZŠ a MŠ Pilníkov seznámila členy školské rady s pracovním plánem na rok 2018/2019. Mimo jiné uvedla, že je velmi nutné provést nátěry omítek ve třídách, zejména na prvním stupni nebyl proveden nátěr několik let. Ráda by se zasadila o to, aby zřizovatel zvýšil finanční prostředky na možné náklady školy. Chtěla by zajistit bezpečnost na 1. stupni ZŠ a to tím způsobem, že by zakoupila a instalovala kamerové zabezpečovací zařízení na vstup do budovy. Sdělila, že zřizovatel připravuje rekonstrukci půdy a střechy na 2. stupni. Paní ředitelka byla dotazována, zda-li z ekonomických důvodů je potřeba v této rekonstrukci připravovat výstavbu výtahu na 2. stupni. Odpověď byla, že výtah je důležitý, jelikož na školu dochází i děti s pohybovým omezením. Do budoucna by byla ráda, aby děti s pohybovým omezením mohly školu bez problémů navštěvovat. Školská rada toto akceptuje. Paní ředitelka sdělila, že IT pracovník pan Koláčný je ve škole velmi potřebný a díky jeho dovednostem škola šetří náklady spojené s údržbou IT techniky. Ve škole fungují preventivní programy pro mládež, které má na starosti Mgr. Strasserová. Ředitelka informovala školskou rady i o finanční stránce. Z informace vyplynulo, že finance ve škole jsou vyrovnané a nejsou zde v současné době žádné finanční problémy. Jsou prostředky na mzdy, provoz a údržbu školy. Dále paní ředitelka sdělila, že v současné době má škola 153 žáků. V loňském roce bylo 158 žáků. Z dlouhodobé perspektivy se nejedná o vážnější úbytek žactva. Ing. Hegrová doplnila, že 63 % žáků pochází z města Pilníkov, zbytek je z okolních obcí. Personální stav je na ZŠ stabilizovaný, v letošním školním roce nejsou žádné odchody, ani příchody zaměstnanců. V 1. třídě působí spolu s učitelkou také asistent pedagoga. Ředitelka sdělila, že v současné době připravuje výroční zprávu za rok 2017/2018 a tu předloží školské radě. Školská rada vzala zprávu paní ředitelky na vědomí.

 8.     Školská rada projednala stravování ve školní jídelně ZŠ Pilníkov. Ředitelka školy byla informována o množících se stížnostech na kvalitu stravování ve školní jídelně ze strany žáků a rodičů. Rodiče si stěžují, že jejich děti dostávají jídla, která jsou z polotovarů, dostávají malé porce, skladba je velmi špatná a obědy nejsou chutné. Děti posléze ve školní jídelně jídlo nejedí, ačkoliv to rodiče platí a doma se dojídají nevhodnými potravinami, např. sladkostmi. Paní ředitelka byla dotazována, z jakých surovin se ve školní jídelně vaří, zda-li to jsou polotovary, nebo zda se vaří z běžných surovin. Ředitelka uvedla, že to je jak kdy a že by se k tomuto bodu spíše vyjádřila vedoucí školní jídelny paní Petráková. Školská rada se usnesla, že na příští jednání pozve vedoucí školní jídelny paní Petrákovou. Ředitelka školy sdělila, že do příští školské rady projedná s vedoucí školní jídelny možnosti nastavení změn a to kvalitu a výběru jídla. Školská rada doporučila paní ředitelce promyslet a projednat možnost, že by se ve školní jídelně vařilo pouze z čerstvých surovin. Dále, zda by bylo možné, aby se ve školní jídelně vařila dvě hlavní jídla a strávníci měli tak na výběr. Paní ředitelka sdělila, že toto projedná s vedoucí školní jídelny a na dalším zasedání školské rady bude o této věci informovat.

 9.     Předseda školské rady informoval členy a hosty školské rady o tom, že si nechal vypracovat právní rozbor ve věci, zda školská rady může jednat o věcech týkajících se mateřské školy při ZŠ Pilníkov.  Dle právního názoru a rozboru školská rada nemůže jednat o mateřské škole a projednávat např. inspekční zprávu, či protokol týkající se mateřské školy, tudíž to v budoucích školských radách nebude na programu. Předseda školské rady uvedl, že dle právního rozboru by musel zřizovatel zřídit obdobný orgán, jako je školská rada, který by se zabýval otázkami mateřské školy.

 10.  S ředitelkou školy byla projednána ranní školní družina. Paní ředitelce bylo vytknuto, že v 1. školní den rodiče nevěděli, zda na další školní den bude dostupná. Toto se řešilo až na popud předsedy školské rady. Ředitelka sdělila, že tuto situaci řešila a že ranní školní družinu se rozhodla zřídit až dle zájmu rodičů, jelikož toto není její povinnost. Dále uvedla, že to není pro školu ekonomicky výhodné ji mít, jelikož náklady se pohybují řádově okolo 3000,- Kč měsíčně, plus další související náklady (elektřina, topení….). Předseda školské rady sdělil paní ředitelce, že se mu svěřili rodiče využívající ranní školní družinu o tom, že v případě, kdy bude zrušena, tak budou nuceni přestoupit na jinou školu, která tuto službu umožňuje. Paní ředitelka byla dotazována, kolik činí příspěvek pro školu na jednoho žáka na školní rok. Paní ředitelka uvedla, že tento příspěvek se pohybuje okolo 30 000,- Kč. Školská rada sdělila, že by bylo neekonomické, kdyby ranní školní družina zanikla. V případě, kdyby z uvedeného důvodu školu opustil víc, jak 1 žák, tak by se jednalo o finanční ztrátu pro školu. Dále se školská rada shodla na tom, že občané Pilníkova dojíždějí za prací a z důvodu zániku ranní školní družiny by mohli své děti vozit do jiných škol. K udržení školy ve městě Pilníkov je to nežádoucí. Paní ředitelka sdělila, že zváží, jak naloží s ranní školní družinou a v této věci bude školskou radu na dalším zasedání informovat.

 11.  Školská rada se shodla na tom, že bude potřeba se v roce 2018 sejít ještě jednou a to v první polovině listopadu, kdy bude projednávat zejména výroční zprávu, školní stravování, ranní školní družinu a další otázky vyplývající z aktuálních potřeb.

 12.  V obecné diskuzi bylo hovořeno o kvalitách výuky zejména Anglického jazyka. Bylo konstatováno, že výuka Anglického jazyka je velmi důležitá z důvodu budoucího možného uplatnění žáků. Vedení ZŠ Pilníkov sdělilo, že se v minulosti již zaměřilo na kontrolu výuky tohoto předmětu a v následných kontrolách budou nadále pokračovat a snažit se o kvalitní výuku. Dále byla paní ředitelka informována na množící se případy, kdy si někdo z rodičů stěžoval na zaměstnance školy a ti pak dávali najevo svůj nesouhlas s kritikou rodičům a v horším případě žákům. Paní ředitelka sdělila, že v tomto učiní vhodná opatření, aby se toto nežádoucí jednání ze stran zaměstnanců neopakovalo. Paní ředitelka sdělila, že je velmi přínosné mužské zastoupení v řadách kantorů a vyzdvihla jejich kvality. Dále bylo diskutováno, že v současné době je nežádoucím trendem nové technologie, kdy žáci hrají do pozdních nočních hodin hry na mobilních telefonech a tabletech. Druhý den jsou ve výuce neodpočatí a občas se stane, že usínají. V tomto pohledu je selhání ze strany rodičů, kdy jim toto nežádoucí jednání svým přístupem umožňují.

 

 

Všichni členové byli seznámeni se zápisem a měli možnost jej námitkovat a vyjádřit se k zápisu.  Tento zápis je vydán až po schválení nadpoloviční většiny členů školské rady. Školská rada proběhla dle platných předpisů a platného jednacího řádu.

 

 

Více z historie ŠR, pravidel k postupu při zřizování školské rady, volby předsedy a zástupce, přípravy jednání a rozhodování se závěrečným ustanovením naleznete také na www.zspilnikov.cz  

 

Rodiče i zaměstnanci školy se mohou i nadále na Školskou radu obracet s jakýmikoli podněty a připomínkami k činnosti a chodu školy, a to buď osobně na jednotlivé členy rady, nebo telefonicky na předsedu 608 581 748 , případně i písemně na níže adresu. Tato spolupráce je velmi důležitá, bez ní nelze očekávat žádné změny. Potřebujeme znát Vaše názory, pocity i potřeby. Školní prostředí je to, co formuje naše děti, které tráví ve škole většinu dne. Pojďme se společně podílet na formování tohoto prostředí. 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÁ RADA – Dostál Filip

Základní škola a Mateřská škola 

Náměstí 35, Pilníkov, 542 42

 

 

Zápis provedl: Filip Dostál   dne 30.09.2018

 

 

 

Zápis ověřila: Dagmar Hegrová dne ………...

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj