Původní stránky

Zápis ze zasedání Školské rady konané dne 3. 5.2018


 

Zápis ze zasedání Školské rady (dále jen ŠR), při Základní škole a Mateřské škole Pilníkov, konané dne 3. 5. 2018

  

Přítomni: 

 • Ing. Dagmar Hegrová, Mgr. Pavla Strasserová, Romana Hurdálková, Vlasta Kolínová, Josef Červený, Pavel Dostál

Omluveni: 

 • 0

Hosté 

 • ředitelka ZŠ, Mgr. Ilona Skořepová, Starosta města - Miroslav Klapka, zastupitel města -Pavel Fajfr, Filip Dostál

 

 Program: 

 1. Zahájení, přivítání zástupců a hostů
 2. Seznámení s § 167,168 Školského zákona o Školské radě a s jednacím řádem
 3. Volba nových zástupců ŠR a pro nové volební období předsedy a místopředsedy
 4. Kontrola zápisu z minulé schůze
 5. Pracovní plán, vyhodnocení
 6. Řešení pracovních vztahů a povinností zaměstnanců v Mateřské škole
 7. Různé, připomínky,

 

 

Usnesení:

 

1.  předseda přivítal přítomné členy ŠR a pozvané hosty

2.  předseda přečetl a seznámil přítomné s § 167 a 168 Školského zákona o Školské radě a s jednacím řádem. Aktuálně platný jednací řád bude zřizovatelem zrevidován, v případě potřeby upraven a na dalším zasedání nových zástupců ŠR odsouhlasen.

3.  Volba nových zástupců ŠR pro následné období:

 

  • Po poradě pedagogického sboru jsou z řad pedagogů jmenování a zvoleni Ing. Dagmar Hegrová a Mgr. Pavla Strasserová¨
  • Po poradě rodičů na rodičovských schůzkách jsou za zákonné zástupce nezletilých žáků jmenováni a zvoleni Romana Hurdálková a Vlasta Kolínová
  • Po poradě se starostou města jsou za zřizovatele jmenováni a zvoleni Pavel Fajfr a Filip Dostál

 

     Předsedou RŠ zvolen zvýše uvedených zástupců Filip Dostál, místopředsedou zvolena Ing. Dagmar Hegrová

4.  Kontrola zápisu

5.  Ředitelka školy Mgr. Ilona Skořepová seznámila přítomné s plněním pracovního plánu, dále s personálním obsazením, prevencí proti škodlivým vlivům, kouřením a začleňováním dětí s různými poruchami - školskou inkluzí. Plánovaná rekonstrukce skříněk na dolním stupni a dále pak pracovat na zvyšování kvality školství a nepolevovat v nastavených standardech.

 • Nutné opravy střech, s technickým stavem a možnostmi zlepšení seznámil p. Klapka.
 • Projekt školní dílny a návrat manuelní zručnosti žáků

 

6. Projednání nespokojenosti s pracovními vztahy a povinnostmi zaměstnanců v MŠ. Paní ředitelka svolala na středu 9.5.2018 pracovní poradu všech zúčastněných v této věci. O výsledku jednání bude informovat zřizovatele a RŠ.

7. Prosba o více informací a dění ve škole ze strany třídních učitelů pro rodiče na internetových stránkách školy

 

Více z historie ŠR, pravidel k postupu při zřizování školské rady, volby předsedy a zástupce, přípravy jednání a rozhodování se závěrečným ustanovením naleznete také na www.zspilnikov.cz  

 

Rodiče i zaměstnanci školy se mohou i nadále na Školskou radu obracet s jakýmikoli podněty a připomínkami k činnosti a chodu školy, a to buď osobně na jednotlivé členy rady, nebo telefonicky na předsedu 608 581 748 , případně i písemně na adresu níže.Tato spolupráce je velmi důležitá, bez ní nelze očekávat žádné změny, potřebujeme znát Vaše názory, pocity i potřeby.Školní prostředí je to, co formuje naše děti, které tráví ve škole většinu dne, pojďme se společně podílet na formování tohoto prostředí. 

 

ŠKOLSKÁ RADA – Dostál Filip

Základní škola a Mateřská škola 

Náměstí 35, Pilníkov, 542 42

 

Zápis provedl: Červený Josef

 

 

Dokument ke stažení v PDF.

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj