Původní stránky

Zápisový lístek


Zápisový lístek na SŠ

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Výjimku tvoří případ, kdy je uchazeč přijat na jinou školu na odvolání, pak je možné vzít zápisový lístek zpět.

  • Lhůta pro odevzdání zápisového lístku na střední školu je 10 pracovních dnů
    od přijetí rozhodnutí o studiu na střední škole (platí i datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení na SŠ). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
  • Zápisový lístek si žák nechává (neodesílat s přihláškou!!!) až do doby, kdy se dozví, zda byl přijat ke studiu. Až pak jej odešle střední škole, kterou si ke studiu vybral. Zápisový lístek slouží tedy jako potvrzení pro střední školu, že v ní žák nastoupí do prvního ročníku.
  • ZŠ vydá každému svému žákovi, který se uchází o přijetí ve střední škole, jeden zápisový lístek pro následující školní rok. O vydaných zápisových lístcích jednotlivým uchazečům vede přesnou evidenci.

Vyplnění zápisového lístku

Vyplňte hůlkovým (tj. velkým tiskacím) písmem adresu bydliště uchazeče, jméno a příjmení zákonného zástupce, název školy, kód a název oboru vzdělání, datum, podpis zákonného zástupce a podpis uchazeče. Ostatní části zůstanou nevyplněné.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj